Fjärrvärmenät byggs samman - möjliggör leverans av spillvärme

Bild på fjärrvärmekulvert

Foto: Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige har beslutat om  utbyggnad av en fjärrvärmekulvert mellan Bengtsfors och Billingsfors. Genom att bygga samman fjärrvärmenäten i Bengtsfors och Billingsrfors möjliggörs leverans av spillvärme från Munksjö Paper AB.

Under 2012 anslöt kommunen fjärrvärmenätet i Billingsfors till Munksjös anläggning vilket har lett till att samhället till stora delar värms upp av överskottsvärme från befintlig produktion, som tidigare inte togs tillvara. Utredningar har genomförts hos Munksjö, vilka visar på att det finns mer spillvärme att ta vara på, eventuellt så mycket som 5-6 MW.

I Billingsfors har kommunen i nuläget inga behov av att justera gällande avtal om spillvärmeleverans. I Bengtsfors däremot är läget annorlunda då leveranskapaciteten där är begränsad och idagsläget är det svårt att ansluta fler hushåll på grund av bristande kapacitet. 

För att kunna ta tillvara spillvärmen från Munksjö behöver Billingsfors fjärrvärmenät byggas samman med det som finns i Bengtsfors. Utbyggnaden genomförs genom att lägga en fjärrvärmekulvert mellan Billingsfors och Bengtsfors. Sträckningen kommer att gå i gamla järnvägen på västra sidan av Bengtsbrohöljen.

Kommunfullmäktige har beslutat (efter votering) att en fjärrvärmekulvert ska dras mellan orterna och fullmäktige anslår investeringsmedel för projektet om 20,2 miljoner kronor. Samtidigt som arbetet kring fjärrvärmen görs läggs även vatten och avloppsledningar ner och gång-/cykelvägsbelysning sätts upp på sträckan längs gamla järnvägen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson