Motion om landsbygdsutvecklingsplan bifölls av fullmäktige

Bild

Foto: Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige har bifallit Therese Karlssons motion om att ta fram en landsbygdsutvecklingsplan. Kommunfullmäktige uppdrog till förvaltningen att förbereda ett möte med utvecklingsgrupper och byalag med flera för att påbörja processen med att ta fram en sådan plan. Planen ska tas fram genom en process där intressenter från byalag/utvecklingsgrupper samt näringsidkare ska vara en självklar del. Förvaltningen ska också undersöka möjligheter till medfinansiering av processen.

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen. En landsbygdsutvecklingsplan ska därför ses som en del i kommunens strategiska utvecklingsarbete för att nå den av kommunfullmäktige antagna visionen för Bengtsfors kommun. För att ta fram en plan som skapar förutsättningar för landsbygdsutveckling bör en gedigen process med förankring i byalag/utvecklingsgrupper samt internt i den kommunala organisationen genomföras. 
Övriga frågor som bör belysas i en sådan process är bland annat:

  • Vilken roll ska Bengtsfors Utvecklings AB (eller motsvarande funktion) samt Dalslands Turist AB spela i en sådan plan?
  • Vad finns det för lösningar när det gäller service på landsbygden som vi kan implementera i Bengtsfors kommun?
  • Hur har andra kommuner/regioner lyckats med landsbygdsutveckling?  
  • Hur kan vi jobba för att stödja entreprenörskap och näringslivutveckling på landsbygden?
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson