Ny struktur för kommunala bolag

organisationsskiss

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att kommunkoncernens bolagsstruktur ska ändras enligt modell ovan. Beslutet tas under förutsättning att risk- och sårbarhetsanalys samt mbl-förhandlingar är genomförda.

Det tidigare moderbolaget Bengtsfors Teknik AB ersätts av ett holdingbolag där styrelsen utgörs av kommunstyrelsens allmänna utskott och kommunchefen har rollen som VD. Under holdingbolaget kommer fyra bolag att finnas; Bengtsforshus AB, Bengtsfors Energi Handel AB, Bengtsfors Energi Nät AB samt ett bolag som ansvarar för vissa servicefunktioner såsom:

  • Näringslivsservice 
  • Landsbygdsutveckling 
  • Majbergets nuvarande verksamhet 
  • Det som ägaren finner behov av

Till beslutet om att anta ovanstående bolagsstruktur gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram:

  • En genomförandeplan samt reviderade styrdokument för den nya bolagsstrukturen.
  • Förslag på arrendeavtal för verksamheten i nuvarande hotell Dalia AB samt förslag på var ansvaret för hotellfastigheten ska ligga.
  • Förslag till organisation för näringslivsservice/landsbygdsutveckling samt hur näringslivets kompetens ska kunna tillvaratas i näringslivsarbetet.
  • Underlag för en eventuell bolagisering av fjärrvärmeverksamheten.

Förvaltningen ska också se över behovet av stödfunktioner från och samordningsvinster med den kommunala förvaltningen samt förslag till avtal och förlänga styrelseuppdragen i samtliga bolag så länge det finns verksamhet i dem dock senast till 15 juni 2016. Slutligen ska formerna för uppsiktsplikten gentemot de kommunala bolagen ses över.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson