Översyn av det tekniska verksamhetsområdet

Företaget PWC har nu presenterat sin översyn av det tekniska verksamhetsområdet. Översynen har gjorts mot bakgrund av de stora förändringar som gjorts inom det tekniska området i samband med införandet av den nya förvaltningsorganisationen.

Kommunstyrelsen gav i april i år förvaltningen ett uppdrag att, med externt stöd, göra en översyn av organisationen inom verksamhetsområdet teknik, lokalförsörjning och intern service. Syftet var att göra en bedömning om den nya förvaltningsorganisationen inom området är ändamålsenlig och effektiv. PWC har genomfört översynen genom intervjuer och dokumentstudier.

En av slutsatserna är att syftet med omorganiseringen från nämnder till utskott samt från förvaltningar till områden har i stora delar uppnåtts, konsulterna kan se att koncernperspektivet har ökat och att fler ser helheten och tar gemensamt ansvar. De menar dock att ansvarsfördelningen mellan allmänna och tekniska utskotten inte är helt klargjord.

Översynen visar att målsättningen och tanken med den nya detaljorganisationen inom tekniska har inte kommunicerats tillräckligt till medarbetarna. Författarna kan se att det finns en god och hög ambition med den nya organisationen men att den sjösatts utan hänsyn till nuläget. De menar vidare att stora delar av de löpande arbetsuppgifterna missades vid planeringen av den nya organisationen. Det finns en för svag koppling mellan det som ska utföras och den organisation som skapats.

Det är också oklart vad som ska genomföras i egen regi och vad som kan eller bör genomföras av andra. Författarna drar också slutsatsen att det finns skäl att resonera om vilken ambitionsnivå som kan uppnås med befintlig driftsstyrka. PWCs konsulter rekommenderar att den politiska viljan med tillsättning av ett tekniskt utskott måste förtydligas. Ska önskad förändring nås behöver det bli tydligt från politiskt håll vad som förväntas och vad som gäller.

Det finns i nuläget för många projekt på investeringslistan och politiken presenteras inte underlag i den omfattning som krävs för att kunna fatta välgrundade beslut. PWC rekommenderar därför att processen för budgetberedningen avseende investeringar utvecklas och görs mer känd inom tekniska. Hur prioriteringar mellan investeringsprojekt ska göras bör också klargöras.

Tekniska har genom utbildning och medveten rekrytering höjt kompetensnivån. Sett till kommunens statistik för frånvaro visar tekniska väldigt bra värden, både i intern jämförelse och i absoluta tal och sjukfrånvaron är låg.

Rapporten kommer nu att beredas i förvaltningen och sedan behandlas politiskt.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson