Budget 2016 – vad innehåller den?

Staplarna visar hur stor andel av en hundralapp i skattepengar som går till olika verksamheter.

Kommunfullmäktige har antagit kommunens budget för 2016 med utblick för åren 2017-2019. Här kommer en sammanfattning av vissa ändringar och satsningar som budgeten innebär. Budgeten baseras på en oförändrad skattesats samt en befolkningsökning på 75 personer, vilket innebär förbättrade skatteintäkter och statsbidrag.

Regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2015, som innebär stöd till kommuner och landsting som får ökade kostnader mot bakgrund av att många asylsökande och nyanlända tas emot, innebär för Bengtsfors kommuns del ett tillägg om 19,9 miljoner kronor totalt för år 2015 och 2016. Av de extra medlen kommer 2 miljoner kronor att läggas för volymökningar inom fritidshem, grundskola samt kost.

Budget 2016 innehåller flera satsningar. Bland annat kommer en skolbibliotekarie att anställas. Dessutom avsätts pengar till några olika arbetsmarknadsprojekt. Ett handlar om att unga människor med funktionsnedsättningar ska kunna få jobb i kommunen. Det andra handlar om att personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få kontorsjobb i företag som digitaliserar dokument från bland annat kyrkoböcker och andra arkiv. I övrigt finns satsningar på Kulturvecka 2016, ett ökat vänortssamarbete och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

I beslutet gavs uppdrag om att se över behovet av båtplatser och bryggor, att se över utemiljöerna på samtliga skolor samt att tillsammans med övriga kommuner i Dalsland och regionen se över möjligheterna att genomföra vårdutbildning på Dalslands Sjukhus.

Investeringar

I investeringsbudgeten finns satsningar på att renovera och iordningställa den gamla stenbron i Bengtsfors, belysning längs strandpromenaden i Bengtsfors samt en satsning på att renovera/upprusta skollokaler.

Utmaningar

Att kommunens befolkningsutveckling, för första gången sedan kommunen bildades, visar på en positiv utveckling är givetvis värdefullt för kommunens intäkter. Det ger, på kort sikt, bättre ekonomiska förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att det fortfarande förs resonemang kring att det i dagsläget inte fullt ut går att överblicka och analysera eventuella kostnadsökningar med anledning av befolkningsökningen. Osäkerheten kring befolkningsökningens påverkan på kommunens kostnader kräver en beredskap för ökade kostnader under 2016 och övriga år i planeringsperioden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson