Ökat elevantal ställer krav på skollokaler

Antal elever inom grundskolan har ökat kraftigt den senaste tiden. Ökningen beror dels på barnfamiljer som flyttat hit samt nyanlända som placerats i kommunen. Elevökningen har gjort att kommunens grundskolor har blivit för trånga och saknar utrymme. Kommunen planerar nu för anpassningar av Bengtsgården, Ekhagsskolan och Franserudsskolan.

På Bengtsgården kommer en ombyggnation inom befintliga lokaler att göras under våren för att lösa situationen inför kommande läsår. Franserudsskolan och Ekhagsskolan får var sitt modulhus, som tillför två klassrum och ett grupprum.

Från 15 till 20 klasser på tre år på Bengtsgården

Bengtsgårdens elevantal har ökat under 2015 och kommer att fortsätta öka. Fyra avgångsklasser försvinner från skolan till sommaren och fem klasser börjar årskurs sex i höst. Även 2017 och 2018 kommer årskurs sex att bestå av fem parallellklasser medan tre respektive fyra niondeklasser slutar. Från och med hösten 2016 kommer Bengtsgården att utökas med en särskoleklass och den växande förberedelseklassen behöver mer utrymme. Dessutom finns ett beslut om att inreda ett skolbibliotek på skolan inför läsåret 2017/18.

Delar av lokalbehovet kommer att lösas i och med ombyggnationen under våren men ytterligare undervisningslokaler kommer att behövas under kommande läsår på Bengtsgården.

Ekhagsskolan

På Ekhagsskolan har elevantalet ökat från 172 elever läsåret 2013/14 till 210 elever idag. Ekhagskolan utökar med två klasser nästa läsår. Skolan kommer från och med i höst också att omorganiseras från åldersintegrerad 1-3 undervisning till årskullsvisa klasser. Det ger två parallellklasser på lågstadiet och då behövs minst ett klassrum till jämfört med idag. 
Med två nya klassrum (i modul) kan utrymmen som idag används för helklass användas för mindre grupper vilket medger flexiblare undervisning, mindre trängsel och bättre arbetsmiljö. Utrymmen kan också frigöras för musikundervisning som idag inte har någon egen lokal.

Franserudsskolan

På Franserudsskolan har elevantalet ökat ännu mer än på Ekhagsskolan, 35 elever har tillkommit sedan januari 2015 och skolan har idag 314 elever. Förberedelseklass och svenska som andra språk-grupperna behöver större utrymmen, likaså förskoleklass som består av många barn kommande läsår. Det finns även önskemål om bättre och mer lämpliga lokaler för särskolan.
Med två nya klassrum uppnås resultat enligt Ekhagsskolan ovan.

Öppna nedlagda skolor?

Mot bakgrund av att kommunen för ett antal år sedan lade ner grundskolorna i Billingsfors, Skåpafors och Årbol kan en öppning av dessa verka vara ett alternativ till moduler på befintliga skolor. En genomförd analys påvisar dock att det, både i praktiskt och ekonomiskt avseende, inte är ett realistiskt alternativ dels för att lokalerna är fyllda med verksamhet och dels för att de synergieffekter som finns med nuvarande elev- och personalgrupper förloras.
Årbols skola är, i sin helhet, uthyrt till Lantlyckans förskola och LSS (dagverksamhet och korttidsboende). På Lövåsenskolan finns i dagsläget tre förskoleavdelningar, fritidshem samt Migrationsverkets kontor/ Mötesplatsen.  I Skåpafors skola finns idag endast två klassrum tillgängliga där ett av klassrummen eventuellt kommer att behövas för att utöka förskolan under våren 2016. I övriga delar finns två förskoleavdelningar, fritidshem, veterinärmottagning samt ett privat företag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro