Trafiksäkerhetsåtgärder på Gamla Bruksgatan i Bäckefors

Kommunfullmäktige har beslutat att tillskjuta pengar för trafiksäkerhetsåtgärder i Bäckefors, dels för att täcka nuvarande underskott och dels för att finansiera ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning och anläggande gång- och cykelväg vid den återstående etappen av Gamla Bruksgatan.

Ombyggnaden av Gamla Bruksgatan är resultatet av en lång diskussion om hur trafiksäkerheten i Bäckefors kan förbättras. Flera utredningar har genomförts av för att belysa alternativen, en ny väg söder om samhället mellan Villagatan och Gamla Bruket eller en upprustning av Gamla Bruksgatan genom Bäckefors centrum. Beslutsprocessen landade slutligen i en ombyggnad av Gamla Bruksgatan och att samtidig genomföra en ombyggnad av torget.

Kommunen köpte 2010 in tre bostadshus utmed Gamla Bruksgatan på exekutiv auktion med syfte att riva två av den för att skapa mer utrymme för gatan. Rivningen som 2011 bedömdes uppgå till 350 000 kronor, kom på grund av en hyrestvist och en omfattande sanering av eternit, asbets och PCB att uppgå till över 2,1 miljoner kronor, en fördyring på 1,8 miljoner kronor.

Projektet har fram till idag överskridit budgeten med 1,8 miljoner kronor. Till det tillkommer återstående kostnader om 1,7 miljoner kronor för den återstående etappen av gatan och GC-vägen närmast järnvägen samt ersättningar för markinlösen. Förklaringen bakom resultatet är utöver den fördyrade rivningen (1,8 miljoner kronor) också att ombyggnaden av torget blev mer omfattande än som ursprungligen tänkts.

För den sista etappen av Gamla Bruksgatan närmast järnvägen kommer en upprustning av befintlig fyrvägskorsning att göras och gång- och cykelväg kommer att anläggas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro