• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Inspektionen för vård och omsorg har framfört kritik mot kommunens HVB-hem Olympen

Inspektionen för vård och omsorg har framfört kritik mot kommunens HVB-hem Olympen

Vid en inspektion som nyligen gjorts på kommunens HVB-hem Olympen har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, funnit ett antal brister. IVO har ställt krav på Bengtsfors kommun att inga ungdomar får utsättas för kränkningar som beskrivs i rapporten. IVO kräver också att de inskrivna ungdomarnas rätt till delaktighet tillgodoses. Förbättringar ska också genomföras när det gäller lokaler, utrustning och mat. Dokumentation som gäller ungdomarna ska också förbättras och uppfylla de krav som ställs. Dessutom ska kommunstyrelsen säkerställa att personalen har den kompetens som behövs.

Enligt 3 kapitlet 19 § i socialtjänstförordningen ska IVO inspektera hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga minst två gånger per år. De tidigare IVO-rapporterna indikerar inget anmärkningsvärt.

2015-04-28 inkom en rapport från IVO som då ansåg att HVB-hemmet fungerade bra. Bengtsfors kommun hade vid det tillfället 16 ungdomar på boendet. Inspektionen skrev att de inte funnit några brister, att det var lugnt på boendet, att ungdomarna beskrev att de kände sig trygga och trivdes.

2015-09-28 inkom en rapport från IVO gällande registerutdrag från brottsmisstankeregistret och ingen anmärkning gjordes. De hade varit på boendet och pratat med föreståndaren och personalen. IVO gick då specifikt igenom de fem senast ankommande ungdomarna.

2016-02-09 kom en rapport från IVO som då avslutade ärendet kring kompetens hos föreståndaren och där de ansåg att de åtgärder som vidtagits var tillräckliga.

Den senaste rapporten har nu inkommit till kommunen och den kommer att gås igenom grundligt och åtgärder kommer att genomföras.  

Bakgrund

I april 2015 bodde det 16 ungdomar på Olympens HVB, under andra halvan av 2015 tog Bengtsfors kommun emot 32 ungdomar. Bengtsfors kommun hade avtal med Migrationsverket om 22 ungdomar, men det förändrade läget i världen innebar att kommunen istället tog emot 48. För att möta de ökade behoven inleddes en process för att hitta nya lokaler. I dagsläget finns det ett boende till i Bäckefors där det idag bor 5 ungdomar och Bengtsfors kommun erbjuder ungdomar som idag bor på Olympen att flytta till Bäckefors. Omflyttningen tar tid och flertalet av de tillfrågade vill bo kvar på Olympens HVB.

Den stora ökningen av antal ungdomar har gjort att organisationen haft mycket arbete med praktiska lösningar såsom sängplatser, matleveranser, brandskydd och personalförsörjning både till boendet och till myndighetsutövningen. Bristen på gode män har också påverkat sociala områdets arbete.

Ett ensamkommandeteam med myndighetutövning har startats då behovet av en samlad kompetens inom området ensamkommande fanns i Dalslandskommunerna; Dals-Ed, Mellerud, Åmål och Bengtsfors. Det har varit och är svårt att rekrytera socialsekreterare och att arbeta mer riktat mot ensamkommande anses öka möjligheten att rekrytera. Att starta och komma ikapp med det arbete som inte hanns med när det stora antal ungdomar kom under hösten 2015 har tagit tid. Några vakanser finns fortfarande och rekrytering pågår, vilket gör att socialsekreterarna prioriterar de ungdomar där behovet är störst.

- I Bengtsfors kommun har vi arbetat fram en värdegrund och vi behöver öka kunskapen om den värdegrund som gäller. Personalgruppen har återkommande handledning. Vi kommer också att sätta in utbildningsinsatser. Samtal kring detta pågår med Karlstads universitet, och beräknas påbörjas under hösten, säger socialchef Lena Mossberg.

Tillsynsrapporten från IVO kommer att behandlas av kommunens sociala utskott i nästa vecka. Ett svar till IVO ska lämnas senast den 5 juli.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro