Bäckeparken färdigställs med grillstuga, BMX-bana och utegym

Kommunstyrelsen har omdisponerat medel i budgeten för att säkerställa att Bäckefors aktivitetspark kan färdigställas med grillstuga, BMX-bana och utegym.

Den budget som avsatts för aktivitetsparken var 1 miljon kronor, men det har tillkommit kostnader och därför har en omdisponering gjorts.

De ökade kostnaderna beror på tre saker. Marklovet för BMX-banan överklagades vilket inneburit att de jordmassor som skulle flyttas från platsen för grillstugan till den närliggande BMX-banan fick tranporteras bort och mellanlagras. Ny belysning fördyrades genom att inkopplingen inte fick ske på det sätt som planerats och omdragning till en transformatorstation flera hundra meter längre bort krävdes. Bygglovet för grillstugan blev överklagat, vilket innebar att grillstugan tillfälligt har fått placerat på annan plats. Flytten mellan den tillfälliga platsen och aktivitetsparken kostar också extra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro