Fina resultat för gymnasiestudier

I dagarna släppte Sveriges kommuner och landsting (SKL) utredningen Öppna jämförelser - Gymnasieskola. I den redovisas kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan med syfte att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.

Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv; lägeskommunsperspektivet för kommunala gymnasieskolor och hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen (och som kan gå antingen i det egna gymnasiet eller i annan gymnasieskola).

Som helhet klarar kommunens ungdomar sina gymnasiestudier bra, vilket inte minst syns i de så kallade modellberäknade indikatorerna. Här finns ett av Statistiska Centralbyråns uträknat, förmodat resultat grundat på ett genomsnitt av kommunens värden för utbildningsnivå, inkomster, nyinvandring och behov av ekonomiskt stöd. Både när det gäller betygsvärde och andel elever med fullgjorda gymnasiestudier uppvisar Bengtsfors mycket goda siffror (rankade 4 respektive 20 i landet).

En iakttagelse är att Strömkullegymnasiets elever genomgående har något bättre siffror än motsvarande för hela årskullen, det vill säga alla Bengtsforselever, oavsett studieort. Strömkullegymnasiet har 45 procent av kommunens elever, en siffra som varit konstant de sista åren.

Fördelning av kommunens gymnasielever per studieort: Bengtsfors 45 procent, Uddevalla 17 procent, Åmål 12 procent, Säffle 10 procent, fristående gymnasier 7 procent.

Jämfört med två år tidigare har andelen elever som fullföljt sina studier inom tre år sjunkit (från 77 till 67 procent). Motsvarande värde för riket som helhet har sjunkit från 78,5 till 65 procnet. SKL:s förklaring är att andelen nyanlända elever med mycket varierande skolbakgrund har ökat kraftigt, vilket också är fallet i Bengtsfors.

En glädjande ökning kan noteras när det gäller andel elever som två år efter gymnasiet är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar, där Bengtsfors ökat med 5 procent jämfört med för två år sedan, medan riket ligger kvar 68 procent. Likaså är den totala gymnasiefrekvensen i kommunen högre än för landet som helhet. Det är mycket troligt att dessa två värden hänger ihop, då utredningar visar att genomfört gymnasium är av avgörande betydelse för inträdet på arbetsmarknaden.

Här kan du läsa hela rapporten från SKL.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resultat för Bengtsfors kommun i korthet


Procent

Ranking i landet

Gymnasieelever med examen inom 3 år efter påbörjade studierElever bokförda i Bengtsfors kommun

67 %
riket 65 %

137

Elever på Strömkullegymnasiet

71 %

40

Genomsnittlig betygspoäng för elever med gymnasieexamenElever bokförda i Bengtsfors kommun

14,5
riket 14,6

53

Elever på Strömkullegymnasiet

14,8

13

Gymnasieelever med grundläggande behörighet till univseritet och högskolaElever bokförda i Bengtsfors kommun


42 %
riket 53 %

243

Elever på Strömkullegymnasiet

65 %

16

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildningElever bokförda i Bengtsfors kommun


71 %
riket 68 %

80

Elever på Strömkullegymnasiet

64 %

143

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildningElever bokförda i Bengtsfors kommun


30 %
riket 31 %

95

Elever på Strömkullegymnasiet

36 %

41

Gymnasiefrekvens (andel elever i Bengtsfors kommun i åldern 16-18 år som går i gymnasieskolan)

96 %
riket 92,5 %


Invånare i kommunen i åldern 17-24 år som varken studerar eller arbetar


9,3 %
riket 9,7 %


Modellberäknat resultat, grundat på kommunens socioekonomiska förutsättningar
Positiv avvikelse betygsvärde, Bengtsfors +1,2 rank 4
Positiv avvikelse andel elever med gymnasieexamen inom 3 år, Bengtsfors + 5 % rank 20Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström