Sju av tio är nöjda med socialtjänstens stöd

Diagrammet visar svar på frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänsten i kommunen?"

En enkät genomförd under september – oktober 2016 bland brukare inom ekonomiskt bistånd, missbruk och barn och unga visar att nästan 70 procent är mycket eller ganska nöjda med det stöd de får från socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Lika stor andel tycker att det är lätt att komma i kontakt med en socialsekreterare.

Undersökningen visar också att fler än 85 procent tycker att det är enkelt att ta till sig den information man får från socialsekreteraren. Närmare 60 procent upplever att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten och 70 procent tycker att socialsekreteraren visar stor förståelse för brukarens situation.

Undersökningen ingår i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga brukarundersökning och det är första gången som Bengtsfors kommun deltar i en brukarundersökning inom detta område. SKL:s rapport med jämförelser mellan kommuner kommer i januari 2017.

Svarsfrekvens

30 personer besvarade enkäten vilket är en svarsfrekvens på 68 procent. Det fanns möjlighet att besvara
enkäten på svenska, arabiska och somaliska.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström