Försäljning av Hotell Dalia AB

Efter politiska diskussioner har nu ett beslut om att sälja Hotell Dalia AB tagits av kommunfullmäktige. En lösning har tagits fram där både Bengtsfors Utvecklings AB och 89 % av Hotell Dalia AB säljs till Hong Sheng Guo för redovisat eget kapital.

I ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige 2012-04-04 § 41 står att bolaget i en framtid ska kunna övergå i privat ägo och styrelsen för Hotell Dalia AB har också varit delaktig i de diskussioner som förts med Hong Sheng Guo.

De senaste åren har kommunens ägande av Hotell Dalia AB diskuterats. En stor del av resonemanget har handlat om hur kommunen kan säkerställa att bolaget fortsätter bedriva hotellverksamhet och att samarbetet med Strömkullegymnasiet kan fortsätta. Dessutom förutsätter ett ägarbyte att avtalet med First Hotels kan kvarstå. I de politiska diskussioner som förts med Hong Sheng Guo om köp har detta varit viktiga frågor.

För att säkerställa verksamheten är förslaget att kommunen ska kvarstå som ägare till 11 % av aktierna i Hotell Dalia AB genom Bengtsfors Teknik AB under en tvåårsperiod. Dessutom kommer avtalet att innehålla en klausul om vitesföreläggande om hotellverksamhet inte bedrivs på samma sätt och i samma omfattning (= alla tillgängliga rum) som tidigare. Om köparen lever upp till detta krav är tanken att kommunen via Bengtsfors Teknik AB även ska
överlåta de resterande 11 % efter tvåårsperioden.

När det gäller samarbetet med Strömkullegymnasiet har nytt samarbets- och nyttjanderättsavtal nyligen tecknats som löper till 2019-06-30.

First Hotels, vilka ställer krav på en långsiktig och kaptialstark ägare för fortsatt närvaro i Bengtsfors, har under hela processen varit informerade och de ställer sig mycket positiva till den föreslagna affärsuppgörelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson