Avslag för motion om aktiveringskrav

Bild

Kommunfullmäktige valde att avslå en motion från moderaterna om att införa aktiveringskrav för försörjningsstöd. Anledningen till avslaget var att individ- och familjeomsorgen (IFO) redan i dagsläget arbetar i enlighet med lagstiftningens krav på aktiveringskrav som villkor för personer
som uppbär försörjningsstöd.

Socialtjänsten i Bengtsfors har redan idag ett skärpt förhållningssätt och ökad tydlighet i handläggningen än vad fallet var för ett antal år sedan. Krav på motprestation sätts idag för flera klienter.

Idag finns ett nära samarbete mellan socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten. Personal
från båda verksamheterna träffas en gång i veckan för att diskutera kring alternativa försörjningsvägar mm. Arbetet med En Väg In för Unga har varit framgångsrikt och uppmärksammats på nationell nivå, men på grund av personalomsättning inom de olika verksamheterna har arbetet med målgruppen tappat visst tempo
i dagsläget. Tankar finns att implementera arbetssättet för En väg in unga med hela målgruppen. Samverkan med Arbetsförmedlingen har också utvecklats. Regelbundna möten hålls med arbetsförmedlingen och flera trepartssamtal med enskilda sökanden sker också regelbundet.

I det stora hela finns idag väl fungerande samverkansformer med ständig kommunikation som dock kan utvecklas ytterligare. Socialtjänsten delar de synpunkter som framförs i motionen i stora delar då de beskriver några av de möjligheter som finns för att personer snabbare skall komma ut i egen försörjning.

Socialtjänsten har lämnat intresseanmälan vad gäller att medverka i Sveriges kommuner och landstings satsning som syftar till att möta ett långvarigt bidragsberoende, ett fenomen som finns i flertalet av landets kommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson