E-förslag om cykelleder blir cykelstrategi

Bild

Det senaste året har ett antal e-förslag inkommit som rör satsningar på cykelvägar. Kommunstyrelsen har därför beslutat att uppdra till tjänstemännen att ta fram ett förslag till cykelstrategi, som efter antagande kan ligga till grund för prioritering och finansiering av utbyggnad av cykelvägar och
cykelleder i kommunen samt andra åtgärder för att främja en ökad cykling bland kommuninvånare och turister.

Bakgrund

I Sverige har cyklandet minskat kraftigt bland barn och unga sett över den senaste 20-årsperioden. Det är en utveckling som går i helt fel riktning mot vad som skulle behövas för att öka folkhälsan och minska miljöbelastningen. Däremot ökar motions- och tävlingscyklandet kraftigt, både vad gäller mountainbikecykling och landsvägscykling. Antalet cykellopp i Dalsland ökar stadigt och har kommit att bli en viktig del i evenemangsutvecklingen i kommunen. Här kan nämnas Dalslands XC, Laxarby-rullen samt Brudfjällsracet.
Cykelturismen växer och här har Bengtsfors kommun och Dalsland en stor potential. Interregprojektet Unionsleden är en ett sätt att möjliggöra detta. En annan cykelled som diskuterats Lelångenbanan mellan Bengtsfors och Uddevalla, som skulle kunna bli ett komplement till Dalslandsleden och få en viktig funktion för att knyta ihop friluftslivet i kommunen.

Vad har gjorts hittills

I Bengtsfors kommun har det under de senaste fem till tio åren byggts ut ett antal viktiga sträckor med cykelvägar. I Gustavsfors byggde Trafikverket en GC-väg utmed väg 172. I Bengtsfors tätort har Sandgärdesgatan, Franserudsvägen, GC-bron mellan Ön och Eka Miljörum samt GC-väg mellan Övre Solhemsgatan och Ekagatan byggt ut. I Billingsfors har Trafikverket färdigställt en GC-bana längs med väg 172. I Dals Långed byggdes för drygt tio år sedan en lång sammanhållande sträcka GC-väg från Långbron till Långeds station. I Bäckefors byggdes nu senast en GC-bana utmed Gamla Bruksgatan.

Därtill finns cykelvägar/leder mellan Långbron och Billingsfors längs DVVJ samt mellan Billingsfors och Bengtsfors på gamla Lelångenbanan, båda dessa cykelvägar är dock i behov av upprustning, skyltning och belysning.
I tätorterna finns ett delvis utbyggt GC-vägnät, framförallt mellan olika bostadsområden. Det är långt ifrån ett funktionellt GC-vägnät som når viktiga målpunkter såsom skolor och fritidsanläggningar.

Under 2016 hade länets kommuner möjlighet att lämna in förslag till Västra Götalandsregionen om vilka cykelvägar som skulle prioriteras i den regionala planen för utbyggnad av cykelvägar utmed regionala/statliga vägnätet 2017-2020. Bengtsfors kommun lämnade in fyra cykelvägar i sin ansökan:

  1. Bengtsfors (Majbergsdal) – Skåpafors (Skåpakorset)
  2. Långbron (ny gång- & cykelbro över Dalslands kanal)
  3. Bäckefors Resecentrum – Dalslands sjukhus
  4. Strandvägen
Tyvärr kom inte de föreslagna cykelvägarna med i planen för prioriterade cykelvägar i Västra Götaland. Nästa möjlighet att ansöka är om fyra år. Kommunen måste nu titta vidare på hur en utbyggnad av viktiga cykelvägar kan genomföras i egen regi om regional/statlig medfinansiering inte är möjlig.

På gång under 2017

Två cykelvägar som är beslutade och finansierade och kommer att genomföras under 2017 är upprustning av sträckan Bengtsfors-Billingsfors (i samband med utbyggnad av fjärrvärme och VA-ledningar) samt GC-bana längs Kinadalsvägen fram till Långevi, där kommunen beviljats 50 % statsbidrag. Några av de cykelvägar som lyfts fram som angelägna genom e-förslag och från byalag är de fyra ovan nämnda samt upprustning av cykelvägen mellan Långbron och Billingsfors, cykelväg till Baldersnäs, Björkebacken samt mellan Ekhagsskolan och Enebackens förskola i Dals Långed.

Cykelstrategi viktigt för att nå resultat

För att öka cyklandet i kommunen krävs inte bara nya cykelvägar utan det krävs också ett systematiskt arbete när det gäller hela bredden av cykelfrågor, något som Bengtsfors kommun hittills saknat. Som ett första steg ska en cykelstrategi tas fram. Cykelfrågorna berör många delar av förvaltningen; fysisk planering, utbyggnad, drift- och underhåll, trafiksäkerhetsarbete, miljöarbete, folkhälsa, skolan, kultur och fritid samt turism. Cykelfrågor är också mycket viktiga i arbetet med att göra våra orter attraktiva att bo och verka i. Utöver utbyggnad av cykelvägar och cykelleder handlar det om att arbeta med attityder och beteenden, skylting, cykelkartor, trygghetsfrågor, service till cyklister, förbättrat underhåll av cykelvägar, vinterväghållning med mera. Här finns många beprövade arbetssätt att ta efter från andra kommuner som jobbat längre med frågan. Cykelstrategin bör också innehålla ett förslag till utbyggnadsplan för cykelvägar och cykelleder.Förvaltningen har inför investeringsbudgeten för 2018 föreslagit att en årlig pott om totalt 3 miljoner kronor avsätts för utbyggnad av cykelvägar på både det kommunala och statliga vägnätet. Utöver de kommunala resurserna finns möjlighet att växla upp satsningen genom att ansöka om medel från den regionala infrastrukturplanen. En sådan satsning skulle visa att kommunen menar allvar i sin satsning på att öka cyklandet. För att uppnå önskat resultat är det viktigt att utgå från ett genomarbetat beslutsunderlag, en cykelstrategi.När ett förslag till cykelstrategi har tagits fram föreslås att allmänheten och föreningsliv får lämna synpunkter innan strategin lyfts för antagande. Förvaltningen bedömer att ett förslag bör kunna finnas framtaget till sommaren 2017.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson