Beslut kring åldersuppskriving av ensamkommande

Den senaste tidens diskussioner kring Migrationsverkets åldersuppskrivning av ensamkommande barn har blivit en ekonomisk och politisk fråga för kommunerna. 

Så länge ensamkommande barn inte är över 18 år anvisas de, av Migrationsverket, till en av landets kommuner som ansvarar för boende och skolgång. Kommunerna får, i sin tur, ersättning per barn de tar emot.

Enheten för ensamkommande barn i Dalsland har på grund av den uppkomna situation med barn som blivit åldersuppskrivna behövt ett svar på hur behandling av denna grupp ska ske.

Alternativen har stått mellan att låta åldersuppskrivna barn bo kvar i sina aktuella boenden fram till dess att frågan om asylansökan vunnit laga kraft och det andra alternativet har varit att barn som blir åldersuppskrivna inte ska erbjudas fortsatt boende genom kommunen.

Kommunstyrelsens beslut i frågan är att barn som blir åldersuppskrivna inte ska få fortsatt boende på HVB, Stödboende eller familjehem genom kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström