Daliaviken

Förslag till ändring av detaljplan har upprättats för Daliaviken, Bengtsfors i Bengtsfors kommun.

Syftet med planändringen är att utöka byggrätten för befintlig restaurangverksamhet vid Rosellmagasinet så att önskade tillbyggnader för utökad serveringsyta kan genomföras. Planändringen innebär också att de kulturhistoriska värdena säkerställs på ett tydligare sätt samt att vissa redaktionella ändringar görs på plankartan för att stämma överens med faktiska markförhållanden. Planändringen är nödvändig för att restaurangverksamheten ska kunna utvecklas och bli långsiktigt bärkraftig.

Planförslaget har initierats som ett begränsat standardförfarande och har varit utställt för samråd under tiden 9 juni-3 juli 2017. Därefter har inkomna synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse. Eftersom det inkommit synpunkter gällande de geotekniska förhållandena samt att alla i samrådskretsen inte godkänt förslaget måste planen ställas ut på granskning.

Berörda sakägare därför möjligt att lämna synpunkter under ytterligare en period innan antagande kan ske. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande av detaljplanen.

Planområde

Planområdet är markerat med gul linje.

Granskning

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 24 oktober 2017 till samhallsbyggnad@bengtsfors.se eller till:

Bengtsfors kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 14, 666 21 Bengtsfors.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningshandling.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2017-10-02 08.26
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 451 kB 2017-10-02 08.26
SWECO.pdföppnas i nytt fönster 819.1 kB 2017-10-02 09.32
Granskningskarta 2017 10 06.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2017-10-06 09.14

Kontakt

Anette Levin
Mark- och exploateringsingenjör
0531-52 61 20
anette.levin@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström