Var med och påverka avfallshanteringen

Bild

Foto: Sofia Magnusson

Under 2017 ska en ny avfallsplan för Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed och Melleruds kommuner tas fram. Syftet är att erbjuda en användarvänlig och hållbar avfallshantering till invånare och verksamhetsutövare. Den nya avfallsplanen är tänkt att gälla under perioden 2018-2025.

I samband med arbetet att ta fram planen vill vi ha dina synpunkter om hur vår avfallshantering fungerar. Lite längre ner på sidan finns ett formulär där du kan lämna dina synpunkter.

Enligt en färsk rapport från branschorganisationen Avfall Sverige sorterar allt fler hushåll ut sitt matavfall. Trots detta är två tredjedelar av innehållet i våra soppåsar felsorterade. Drygt hälften av innehållet skulle kunna återvinnas.

cirkeldiagram

Två tredjedelar av det vi slänger i våra gröna tunnor är felsorterat. Hur kan vi förbättra det?

Vad är en avfallsplan? Och hur berör det mig?

Avfallsplanen tillsammans med föreskrifter om avfallshantering är tillsammans med kommunens renhållningsordning det som styr hur avfallshanteringen går till i kommunen.

Avfallsplanen omfattar allt avfall inom kommunerna – från hushåll, verksamheter och andra aktörer. Avfallsplanen är inte bara ett verksamhetsdokument för renhållningsavdelningen utan ett styrande dokument för hela den kommunala verksamheten.

Planen innehåller mål om avfallshantering och en plan för hur målen ska uppnås.

Varför tas en gemensam avfallsplan fram?

  • Det skapar förutsättningar för samarbete över kommungränsen
  • Det ger ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen och möjlighet att påverka utvecklingen
  • Avfallshanteringen ska bidra till en hållbar utveckling
  • Bidra till nationella, regionala, och lokala mål
  • Kunna informera och samråda med berörda innan förändringar genomförs
  • Öka förutsättningarna för att olika delar i kommunernas organisation och styrmedel strävar i samma riktning
  • Uppfylla lagkrav om avfallsplanering

Så här ser processen för avfallsplanen ut

Var med och påverka!

Arbetet med framtagandet av ny avfallsplan är i startskedet och kommer att pågå under 2017
Under processen finns det möjlighet att lämna synpunkter kring avfallshanteringen i kommunen.

När renhållningsordningen är klar kommer den att ställas ut i cirka 4 veckor på remiss, där invånare, myndigheter, föreningar och andra intressenter kan lämna synpunkter på den föreslagna planen, men du kan redan nu delge dina synpunkter i formuläret här nedan.Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson