Byggstart närmar sig för förskolan vid Långevi

Bild

Skiss på hur delar av den nya förskolan kommer att se ut.

Vid kommunfullmäktiges möte i juni beslutades att utöka investeringsbudgeten för förskoleprojektet vid Långevi i Bengtsfors med 7 miljoner kronor. Fullmäktige har tidigare beslutat att anslå 30 miljoner kronor för nybygget av en förskola med sex stycken avdelningar vid Långevi. Efter genomförd upphandling står det klart att det inte räcker.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att anslå 30 miljoner kronor för nybygge av förskola. I beslutet ingick också en önskan om att bygge i massiva träelement ska prioriteras vid en upphandling. Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen tagit fram ett underlag för och genomfört upphandlingen. Upphandlingen omfattade inte lekutrustning utomhus (klätterställningar, gungor och liknande) eller möbler och utrustning inomhus.

Det anbud som efter utvärdering bedöms som fördelaktigast har anbudssumman 34,7 miljoner kronor. Det var också det lägsta anbudet och avser en byggnad till stor del uppförd i massivträ. Till anbudssumman tillkommer kostnad för utrustning och möbler. Enligt den kalkyl som upprättades till beslutsunderlaget i december bedöms kostnaden för detta uppgå till 800 000 kronor för lekutrustning ute och 1,3 miljoner kronor för utrustning och möbler inne. Kostnaden förutsätter att utrustning flyttas med från de förskoleavdelningar som flyttar till den nya förskolan. Efter genomförd upphandling bedöms därför den totala kostnaden för att bygga en ny förskola med sex stycken avdelningar på Långevi till ca 37 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor mer än fullmäktige beslutat om.

Varför en ny förskola?

Det är platsbrist inom förskoleverksamheten i Bengtsfors kommun idag och provisoriska avdelningar måste öppnas i väntan på den nya förskolan. Det stora trycket har också lett till att det idag är för stora barngrupper.

Samtidigt är Franserudsskolan i akut behov av fler lokaler, vilket inte går att lösa genom placering av moduler för det ryms inte på skolgården. Tanken är att när förskolan Olympen flyttar tar Franserudsskolan över deras lokaler.

Det framtagna förslaget till nybyggnation har en optimal utformning för verksamheterna (förskoleverksamhet samt kostverksamhet. 

Vad händer nu?

Byggnationen kommer att till stor del vara uppförd i massivträ och byggas av en lokal byggentreprenör.  Tanken är att byggnationen påbörjas så snart det är möjligt. Snarast kommer en ansökan om bygglov att göras och först efter att bygglov har beviljats kan själva bygget komma igång.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson