Projekt för tidsbegränsade subventionerade anställningar är igång

Bild

En del av de med tillfällig anställning kommer att jobba med trädgård och grönytor. Foto: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen beslutade i april i år om att inrätta tillfälliga tidsbegränsade anställningar för personer i arbetsmarknadspolitiska program. Finansiering sker genom att man satsar 4,5 miljoner kronor av tidigare års upparbetade medel inom etableringsverksamheten, en omfördelning av överskottet från 2016.

Snabb implementering av beslutet

Efter kommunstyrelsens beslut har arbetsmarknadsenheten (AME), individ- och familjeomsorgen (IFO), integrationsenheten och arbetsförmedlingen agerat snabbt för att sjösätta satsningen.

Det finns en stor vilja att få satsningen att fungera. Sjösättningen av kommunstyrelsens beslut har gått fort och det tack vare ett bra samarbete mellan individ- och familjeomsorgen, integrationsenheten, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten. Samarbetet med tekniska området fungerar utmärkt, vilket är en förutsättning då många av arbetsuppgifterna för de nyanställda gäller sånt som tekniska har ansvar för. Dessutom har alla chefer i kommunen bidragit med platser och arbetsuppgifter på ett bra sätt, säger Per von Krogh som är enhetschef för arbetsmarknadsenheten.

De medel som avsatts är totalt 4,5 miljoner kronor och av dessa är 3,5 miljoner tänkta att användas för lönekostnader. 1 miljon kronor är till arbetskläder, material, bränsle, fordonskostnader med mera.

De flesta av de personer som kommer få de tidsbegränsade anställningarna kommer att gå under arbetsmarknadsåtgärden extratjänster. Det gör att de blir anställda med lön och på så vis kommer ifrån ett eventuellt försörjningsstöd eller a-kassa. Den arbetsmarknadspolitiska insatsen extratjänster har utökats på senare tid och omfattar nu fler kategorier av sökande än tidigare. Kommunstyrelsens beslut omfattar en satsning för 2017. MBL-förhandlingar har skett med de fackliga företrädarna om dessa anställningar.

Inventering av arbetsplatser

För att få tillgång till lämpliga arbetsplatser och arbetsuppgifter har kommunens samtliga chefer tillsammans inventerat vilka möjligheter som finns att ta emot personer på tillfälliga anställningar.  Vid inventeringen framkom att det fanns lämpliga arbetsuppgifter inom yttre och intre vaktmästeri, språkstöd, elevcaféer och liknande, skolbiblioteken, framdukning av måltider, sociala aktiviteter inom äldreomsorgen,  samt med gallring och lagning av lekutrustning och leksaker. För att samordna arbetet har arbetsmarknadsenheten bildat vaktmästarteam som kommer att jobba med upprustning såsom målning och lagning av fasader, trädgårdsrensning med mera.

De första extratjänsterna är i gång

I nuläget är 12 personer ute i anställning redan och 28 stycken är på väg in under juli och augusti. Ytterligare personer är klara för uppstart i samband med skolstarten i augusti. 2 admininstratörer har anställts för satsningen och 2 handledare för vaktmästarteam  är också klara och börjar inom kort.

Det är också klart att en grupp om 5 personer kommer att få tillfälliga anställningar vid arbetsmarknadsenheten och då med fokus på trädgårdsarbete såsom ogräsrensning, vattning och uppfräschning av rabatter i kommunen.

I arbetsgrupperna blandas personer med olika bakgrund och språk för att även få språkträning för de som inte är så bra på svenska ännu. De tillfälliga anställningarna är inte särskilt inriktade på personer i etableringen, men eftersom många befinner sig där i nuläget avspeglar det sig så klart i fördelningen i grupperna.

Bakgrund

Bengtsfors kommun har ett stort antal medborgare som har behov av arbete för att etablera sig på arbetsmarknaden och det finns arbetsmarknadspolitiska insatser som kan vara lämpliga som en del i processen att etablera sig på arbetsmarknaden.

Bengtsfors kommun har under ett antal år haft en relativt hög arbetslöshet efter en strukturomvandling på den lokala arbetsmarknaden. Under de senaste åren har kommunen även haft en betydande inflyttning av nya medborgare som behöver hitta en egenförsörjning. Mot bakgrund av det har en diskussion förts på vilket sätt Bengtsfors kommun med hjälp av arbetsmarknadspolitiska insatser kan bidra till att stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen har i första hand tre arbetsmarknadspolitiska insatser som kan passa för lämpliga projekt och som vänder sig till personer som står längre från arbetsmarknaden. Det är extratjänster, instegsjobb och nystartsjobb. Extratjänster är arbetsuppgifter som inte normalt utförs och därför inte har någon undanträngningseffekt från ordinarie arbeten, medan instegsjobb och nystartsjobb är en subvention som kan följa med oavsett vad arbetet innebär.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson