Översyn av bolagsstyrning i Bengtsfors kommun

Bild

Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att ta fram alternativa förslag på bolagsstruktur med konsekvensbeskrivning och en preliminär tidplan och eventuella kostnader för genomförande.

Under 2016 förändrades styrningen av de kommunala bolagen i syfte att stärka ägarens ledning och styrning av bolagen. Under 2017 så har bolagskoncernen förändrats och det finns ett behov av utvärdering och dialog
kring hur bolagen skall styras på ett effektivt sätt i framtiden.

Idag är det tre bolag med verksamhet och ett holdingbolag som bildar en kommunkoncern. Det är en konstruktion som beslutades av kommunfullmäktige 2015 och tanken var då att alla bolag som då fanns skulle bilda en
koncern med Bengtsfors Teknik AB (BTAB) som moderbolag. Sedan dess har Hotell Dalia AB och Bengtsfors Utvecklings AB sålts och Majberget AB har lagts vilande enligt beslut. Idag har kommunen följande bolag med verksamhet i Bengtsforshus AB, Bengtsfors Energi Nät AB och Bengtsfors Energi Handel AB.

Ett argument för att göra förändringar i ledning och styrning av bolagen enligt tidigare beslut var att ägaren mer direkt skulle utöva ledning och styrning av bolagen samt hitta samordningsvinster med övrig förvaltning. Nu styr ägaren bolagen från kommunfullmäktige via kommunstyrelsen och kommunstyrelsens allmänna utskott som i sin tur ger direktiv till styrelsen i BTAB. Styrelsen i BTAB ger i sin tur direktiv till dotterbolagen. Allmänna utskottet utgör tillika styrelse för BTAB.

Dagens styrmodell där allmänna utskottet är tillika moderbolagets styrelse upplevs som krånglig. Det uppstår situationer där allmänna utskottet skall ge uppdrag till sig själv i form av styrelse i BTAB och att det
är mer av en administrativ överbyggnad än ett effektivt sätt att leda och styra de kommunala bolagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson