Tobakspolicy

Dekorationsbild

Foto: Niklas Eriksson

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november att anta förslaget till tobakspolicy för Bengtsfors kommunkoncern. Tobakspolicyn är nu kompletterad med en genomförandeplan. Syftet med tobakspolicyn är att ingen ska utsättas för hälsorisker på kommunens olika former av arbetsplatser, och att all arbetstid är rökfri för personalen.

Bengtsfors kommun ska präglas av ett synsätt där en tobaksfri arbetsmiljö är det normala och respekteras av de anställda i förvaltningen och kommunala bolag, förtroendevalda, besökare, inhyrd personal, entreprenörer samt andra som vistas i våra lokaler.

Enligt Sveriges kommuner och Landsting har idag sex av tio kommuner infört rökfri arbetstid. I tobakspolicyn innebär arbetstid all arbetstid inklusive kaffepauser, men lunchen är inte arbetstid. Rökning kommer att vara tillåten på anvisade platser utomhus. I policyn kan man läsa om definition av tobak, hur anställda ska erbjudas stöd för avvänjning och hur information ska gå ut till anställda, nyanställda, entreprenörer med flera.

Skälen och motiven till en rökfri miljö är flera men hälsoskälen väger tyngst. Både aktiva och passiva rökare påverkas negativt av rök. Brandrisk, olycksfallsrisker, nedskräpning och dålig lukt är andra orsaker.

Syfte/mål

  • Att ingen, vare sig anställd, vård- och omsorgstagare, brukare, elev eller barn, ska utsättas för hälsorisk eller dålig lukt på grund av tobaksrök/tobakslukt.
  • Att ha rökfria arbetsplatser.
  • Att rökning inte sker under arbetstid.
  • Att minska tobaksrökningen totalt sett, det vill säga att så få som möjligt börjar röka och att så många som möjligt slutar röka.
  • Snus accepteras inte i vård-, brukar- och elevnära situationer.

En genomförandeplan har också upprättats. Tidsplanen för införandet sträcker sig fram till 1 mars 2018 då policyn träder i kraft. Information till anställda om policyn och fördelarna med ett rökfritt liv påbörjas under december 2017. Meningen är att information ska ges vid nyanställning, på arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. De rökare och snusare som vill sluta bör stimuleras till detta samt erbjudas hjälp med rökavvänjning. Nya skyltar, uppdatering av skyltar samt omskyltning skall vara klart innan tobakspolicyn införs. Ansvarig för detta på respektive enhet är enhetschef.

- I vår kommun har vi ett högt antal rökare och snusare, säger folkhälsostrateg Sara Gyllenberg. Därför är det bra att kommunen kan vara en förebild, fortsätter Sara. Hon menar att policyn ligger i linje med Rökfritt Sverige och Tobacco Endgame 2025.

- För något år sedan antog skolorna i kommunen tobaksfri skoltid och nu visar kommunen våra barn att de som jobbar i kommunen runt våra barn och i andra miljöer som barn besöker i kommunen att det inte är okej att röka , säger Sara Gyllenberg. Med detta minskar också risken för att våra barn blir utsatta för passiv rökning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2017
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson