Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplan för
Högsbyn 1:62 m.fl.

Detaljplanen för Högsbyn 1:62 m.fl. som antogs av kommunfullmäktige i april 2017 och sedan överklagades, har upphävts av Mark- och miljödomstolen. Kommunen delar inte Mark- och miljödomstolens bedömning och kommer att överklaga domen.

Grunden till att domstolen upphäver detaljplanen är enligt domen att saknas tillräckligt underlag för, de i planen, utpekade vattenområdena för bryggor och badplats, att strandskyddet inte är tillräckligt utrett vad gäller vissa vägavsnitt samt att två planbestämmelser saknar lagstöd.

Samtidigt ger domen kommunen rätt i flera av de andra frågorna som överklagades, såsom avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen.

Semesteranläggning som detaljplanen för Högsbyn 1:62 m.fl. möjliggör, är ett viktigt tillskott till besöksnäringen på en strategiskt viktig plats mitt emellan Håverud och Baldersnäs. För utvecklingen av besöksnäringen i Dalsland är det av stor vikt att denna typ av anläggningar, med boende, natur- och kulturupplevelser av hög kvalitet kan komma till stånd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson