Medborgarundersökningen visar hur nöjda kommuninvånarna är

Bild

Illustration från SCB

Under hösten 2017 har 800 slumpmässigt utvalda kommuninvånare fått svara på frågor hur det är att bo och leva i Bengtsfors kommun. Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder kommunerna att delta i deras medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 131 kommuner vid årets undersökning. Bengtsfors kommun har tidigare deltagit i SCB:s medborgarundersökning hösten 2010, våren 2013 och våren 2015. Framgent kommer Bengtsfors kommun att delta årligen i undersökningen för att kunna mäta måluppfyllelse och utveckling.

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

De betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Nöjd-Region-Index - kommunen som en plats att bo och leva på

Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI) behandlar frågor som handlar om kommunen som en plats att bo och leva på. NRI blev 56 i årets undersökning. Vid undersökningen våren 2015 var kommunens NRI 53.  Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Bengtsfors kommun 2015 har frågeområdet "arbetsmöjligheter" fått högre betygsindex. Även indexet för om de tillfrågade skulle rekommendera andra att bo här har blivit högre. Det gäller också indexet kring fritidsmöjligheter.

Diagram

Diagrammet visar Nöjd-Region-Index för Bengtsfors kommun, resultat för de senaste tre omgångerna som kommunen deltagit.

Nöjd-Medborgar-Index - hur ser medborgarna på kommunens verksamheter

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter blev 52. NMI för samtliga 131 kommuner som var med i undersökningsomgången blev 55. Vid förra undersökningen 2015 var kommunens NMI 50. Indexet för bemötande och tillgänglighet blev 60 för Bengtsfors kommun, jämfört med våren 2015 då indexet var 58. Andra förbättringar i kommunens verksamhetern enligt undersökningen är grundskolan, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer, gång-/cykelvägar, gator och vägar samt idrotts-/motionsanläggningar.

Diagram

Diagrammet visar Nöjd-Medborgar-Index för Bengtsfors kommun, resultat för de senaste tre omgångerna som kommunen deltagit.

Nöjd-Inflytande-Index - hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Bengtsfors kommun blev 43. NII för samtliga deltagande kommuner blev 40. I jämförelse med kommunens resultat från 2015 visar indexet på en förbättring från dåvarande resultat som var 38. Förbättringarna gäller indexområdena kontakt, information, påverkan och förtroende.

Diagram

Diagrammet visar Nöjd-Inflytande-Index för Bengtsfors kommun, resultat för de senaste tre omgångerna som kommunen deltagit.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson