Bygg-, mark- och rivningslov

Bygglov är ett skriftligt tillstånd som lämnas av myndighetsnämnden i Bengtsfors kommun. I bygglovet prövas bland annat utformning och placering med hänsyn till detaljplan, landskaps- och stadsbild.

Vad som gäller där du bor framgår bland annat av kommunens detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplan. Hör med samhällsbyggnadsenheten om du är osäker på vad som gäller för din fastighet och byggnad.

Bygglov

Bygglov krävs för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ändrad användning.
 • Ändringar av byggnad som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri.

Bygglov krävs även för vissa anläggningar, till exempel:

 • Idrottsplatser, småbåtshamnar, golfbanor
 • Fasta cisterner
 • Upplag, materialgårdar
 • Radio- och telemaster, vindkraftverk
 • Parkeringsplatser med mera

Bor du inom detaljplanelagt område kan du behöva bygglov även för:

 • Ommålning eller byte av fasadmaterial
 • Byte av takmaterial
 • Ta upp nytt fönster
 • Uppsättning och ändring av skyltar
 • Skorsten

Marklov

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanelagt område om markens höjdläge till stor del kommer att förändras. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.

Rivningslov

För att riva/flytta en hel eller en del av en byggnad inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. I rivningslovet prövas om det är lämpligt att riva eller flytta en byggnad eller om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis sitt kulturhistoriska värde.

Rivningslov krävs inte för sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, om det inte finns beslut om det i planer eller områdesbestämmelser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström