Avgift

Vatten- och avloppsverksamheten är taxefinansierad vilket innebär att kostnader inom verksamheten ska täckas av de som är anslutna till nätet.

När kommunen har upprättat en förbindelsepunkt mellan den allmänna VA-anläggningen och din fastighet samt informerat dig som fastighetsägare ska du börja betala avgift.

Fast och rörlig avgift


Exklusive moms
Inklusive moms
BostäderFast avgift per år
2 834,00
3 543,00
Avgift per lägenhet
946,00
1 182,00
Vatten per kubikmeter
9,90
12,36
Avlopp per kubikmeter
17,76
22,20
Total avgift per kubikmeter
27,66
34,56
IndustriFast avgift per år enligt mätareQn 2,5 kubikmeter
3 780,004 725,00
Qn>2,5
7 876,009 845,00
Qn>7
24 151,0030 189,00
Qn>10
94 500,00118 126,00
Vatten per kubikmeter
9,90
12,36
Avlopp per kubikmeter
17,76
22,20
Total avgift per kubikmeter
27,66
34,56

 

Inkopplingsavgift


Exklusive moms
Inklusive moms
Bostäder


Framdragning
50 324,00
62 905,00
Förbindelsepunkt
16 775,0020 970,00
Lägenhet
8 373,0010 466,00

Grundavgift bortledande av dagvatten

10 902,00

13 628,00

Industri


Serviceavgift
91 981,00114 977,00
Förbindelsepunkt
30 661,0038 326,00

Grundavgift bortledande av dagvatten

19 929,00

24 912,00

Dagvattenbortledning på allmän platsmark, per kvadratmeter

6,42

7,49

Övriga avgifter


Exklusive moms
Inklusive moms
Nedtagning av vattenmätare353,64
441,91
Uppsättning av vattenmätare
353,64
441,91
Avstängning av vattentillförsel
294,79
368,62
Påsläpp av vattentillförsel
294,79
368,62
Montering/demontering av strypbricka i vattenmätare
707,81
884,36
Undersökning av vattenmätare
1 020,00
1 192,00
Förgäves besök
236,00295,00
Avstängning och återkoppliing av vatten på grund av obetalda avgifter
708,00884,00
Byte av trasig vattenmätare
826,001 032,00
Anordnande av tillfällig vattenförsörjning via brandpost
472,00590,00
Olovligen öppnad eller stängd ventil
1 179,00
1 474,00
Avläsning av undermätare
177,00
221,00

 

Kostnadsfördelning

Kommunen står för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen. Du som fastighetsägare står för alla arbeten och kostnader för fastighetens VA-installation. Om en särskild anordning behövs för en eller några få fastigheter, exempelvis anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, ska detta betalas av berörda fastighetsägare om inte kommunen bestämt något annat.

Anmäl ändringar

Du som fastighetsägare är skyldig att lämna underlag för att kommunen ska kunna räkna ut din avgift. Du ska också självmant anmäla sådana ändringar av din VA-installation som kan ha betydelse för avgiften. Vid flytt ska du, utan dröjsmål, meddela kommunen när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Obetald avgift

Har du inte betalat din VA-avgift eller på annat sätt väsentligt försummat dina skyldigheter enligt vattentjänstlagen, har kommunen rätt att stänga av vattentillförseln till din fastighet. Du är då skyldig att betala avgift för både avstängning och återinkoppling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström