Avgift

Vatten- och avloppsverksamheten är taxefinansierad vilket innebär att kostnader inom verksamheten ska täckas av de som är anslutna till nätet.

När kommunen har upprättat en förbindelsepunkt mellan den allmänna VA-anläggningen och din fastighet samt informerat dig som fastighetsägare ska du börja betala avgift.

Fast och rörlig avgift


Exklusive moms
Inklusive moms
Bostäder


Fast avgift per år
2 649,00
3 311,00
Avgift per lägenhet (150 kvadratmeter)
884,00
1 105,00
Avlopp per kubikmeter
16,60
20,75
Vatten per kubikmeter
9,25
11,55
Total avgift per kubikmeter
25,85
32,30
Industri


Fast avgift per år enligt mätare


Qn 2,5 kubikmeter
3 533,004 416,00
Qn>2,5
7 361,009 201,00
Qn>7
22 571,0028 214,00
Qn>10
88 318,00110 398,00
Vatten per kubikmeter
9,25
11,55
Avlopp per kubikmeter
16,60
20,75
Total avgift per kubikmeter
25,85
32,30

 

Inkopplingsavgift


Exklusive moms
Inklusive moms
Bostäder


Framdragning
47 032,00
58 790,00
Förbindelsepunkt
15 678,0019 598,00
Lägenhet
7 825,009 781,00
Industri


Serviceavgift
85 964,00107 455,00
Förbindelsepunkt
28 655,0035 819,00

Övriga avgifter


Exklusive moms
Inklusive moms
Nedtagning av vattenmätare330,50
413,00
Uppsättning av vattenmätare
330,50
413,00
Avstängning av vattentillförsel
275,50
344,50
Påsläpp av vattentillförsel
275,50
344,50
Montering/demontering av strypbricka i vattenmätare
661,50
827,00
Undersökning av vattenmätare
681,00
851,50
Förgäves besök
220,50275,50
Avstängning och återkoppliing av vatten på grund av obetalda avgifter
661,50827,00
Byte av trasig vattenmätare
771,50964,50
Anordnande av tillfällig vattenförsörjning via brandpost
441,00551,50
Olovligen öppnad eller stängd ventil
1 102,00
1 377,50
Avläsning av undermätare
165,50
207,00

 

Kostnadsfördelning

Kommunen står för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen. Du som fastighetsägare står för alla arbeten och kostnader för fastighetens VA-installation. Om en särskild anordning behövs för en eller några få fastigheter, exempelvis anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, ska detta betalas av berörda fastighetsägare om inte kommunen bestämt något annat.

Anmäl ändringar

Du som fastighetsägare är skyldig att lämna underlag för att kommunen ska kunna räkna ut din avgift. Du ska också självmant anmäla sådana ändringar av din VA-installation som kan ha betydelse för avgiften. Vid flytt ska du, utan dröjsmål, meddela kommunen när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Obetald avgift

Har du inte betalat din VA-avgift eller på annat sätt väsentligt försummat dina skyldigheter enligt vattentjänstlagen, har kommunen rätt att stänga av vattentillförseln till din fastighet. Du är då skyldig att betala avgift för både avstängning och återinkoppling.

Relaterad information
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström