Ekonomi och budget

Foto: Sofia Magnusson

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat företagande. När det gäller privat verksamhet är vinsten målet medan kommunernas syfte är att bedriva verksamhet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. En grundprincip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer utan varje generation ska bära sina kostnader.

Var kommer pengarna ifrån?

Kommunalskatt

Kommunen har totala intäkter på cirka 854 miljoner kronor. Av dessa är största delen skatter som invånarna betalar, 405 miljoner kronor. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år.

Generella statsbidrag och utjämning

23 procent eller 193 miljoner kronor, är kostnadsutjämning och inkomstutjämningsbidrag. Den inomkommunala utjämningen fås eller betalas för att utjämna olikheter mellan kommuner. Utjämningen avser att ge alla kommuner samma förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.

Specialdestinerade bidrag och verksamhetsintäkter

Resterande delen av intäkterna, 256 miljoner kronor, är specialdestinerade bidrag och verksamhetsintäkter. Det kan vara bidrag för maxtaxa inom barnomsorgen respektive avgifter och taxor för olika tjänster såsom exempelvis äldreomsorg och renhållning.

Budget för 2018 med utblick 2019-2021

Budget

Varje år upprättas en budget som är en plan över hur mycket pengar som kommer in och vad de ska användas till. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om budgeten.

Kommunens ekonomiska mål


Mål

Mått

Senaste resultat

Målsättning

Resultatet ska uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultat

3,4 % (2012)
3,2 % (2013)
0,01 % (2014)

1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

Balanskravsresultatet ska uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Balanskravsresultat


4,6 % (2012)3,3 % (2013)
0,01 % (2014)

1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

Självfinansieringsgrad av investeringar exklusive affärsdrivande verksamheter ska vara 100 %.

Självfinansieringsgrad av investeringar exklusive affärsdrivande verksamheter.

100 % (2012)100 % (2013)

55 % (2014)

100 %

Kostnad per betygspoäng grundskola ska vara minst lika bra som kommungenomsnittet

Kostnad per betygspoäng grundskola.


360 (2012)

338 (2013)

341 (2014)

Minst lika bra som kommungenomsnittet

(368 kronor år 2014).

 

Kontakt

Katrin Thoor
Biträdande kommunchef
0531-52 60 38
katrin.thoor@bengtsfors.se

Peter Johansson
Ekonomichef
0531-52 60 31
peter.johansson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström