Hemtjänst, hemsjukvård, korttidsplats etc.

Hemtjänsttaxan är uppdelad i en fast omvårdnadsavgift och en rörlig avgift för den service man blivit beviljad. Den högsta sammanlagda avgiften för kommunala hjälpinsatser är 2 044 kronor per månad från och med 1 januari 2018.

Hemtjänsttaxa, insats

Avgift

Serviceavgift per timme

226,00

Omvårdnadsavgift, nivå 1 (1-20 timmar per månad)

302,00

Omvårdnadsavgift, nivå 2 (21- timmar per månad)

604,00

Hemsjukvårdsavgift per månad

307,00

Trygghetstelefon per månad

258,00

Korttidsboende, omvårdnad per dygn

62,00

Matkostnad per dygn på korttidsboende

138,00

 

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
+ Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg samt bostadsbidrag
- Minimibelopp samt eventuell  höjning eller sänkning
- Bostadskostnad
= Avgiftsutrymme

Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek. Förmögenhetsskatt beaktas inte. Skuldräntor beaktas inte. Vi tar endast ut avgift om du har ”positivt avgiftsutrymme” det vill säga att du har större inkomster i form av pensioner och bostadstillägg än utgifter för bostadskostnad och minimibelopp. Har du ett negativt avgiftsutrymme faktureras inga avgifter som är kontrollerade mot högkostnadsskyddet. Mat måste du alltid betala.

Makar och sambor

För sammanboende makar läggs makarnas inkomster samman och fördelas med hälften på var och en. Fakturering sker för varje enskild person. För särboende makar beräknas inkomster var för sig och minimibeloppet beaktas som för ensamstående. För sammanboende ogifta par beräknas inkomster var för sig men minimibeloppet beaktas som för makar/sambo.

Minimibelopp

Minimibeloppet är de pengar som ska täcka normala kostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader. Läs mer om vad som ingår i minimibeloppet.

Minimibeloppet höjs exempelvis om du som omsorgstagare har fördyrade matkostnader i form av matdistribution eller matabonnemang eller vistats vid korttidsenheten med fördyrad kost. Läs mer om höjning/sänkning av minimibeloppet.

Merkostnad för uppdraget god man beaktas inte, då din betalningsförmåga beräknas varje år utifrån de riktlinjer som finns.

Reglerna om minimibelopp innebär inte att kommunen ska betala ut pengar till en omsorgstagare för att han/hon ska uppnå den angiva nivån av minimibeloppet.

I minimibeloppet ingår livsmedelskostnader med 1 880 kronor för ensamstående samt 3 760 kronor för makar/sambor.

Minimibelopp 2018


Ensamstående

5 136,00 kronor per månad

Makar eller sambor (per person)

4 340,00 kronor per månad

Yngre funktionshindrades minimibelopp

En individuell prövning av nivån på tillägg till minimibeloppet kan göras om du är yngre med funktionshinder och har fördyrade utgifter. Utredning görs av LSS-handläggare eller biståndshandläggare.

Bostadstillägg

Det är viktigt att du söker bostadstillägg för aktuell boendekostnad hos pensionsmyndigheten.

Blir du beviljad bostadstillägg beaktar kommunen samma hyra som du anmält till pensionsmyndigheten. Denna uppgift får vi automatiskt från pensionsmyndigheten.

Reduktionsregler

Serviceinsatser

Reduktion av timavgift sker om vårdtagaren vistats på sjukhus, korttidsplats eller avlidit samt om hemtjänstpersonal inte har kunnat utföra beslutade insatser.

Omvårdnadsinsatser

Vårdtagare med omvårdnadsbeslut i nivå 2, 21 timmar per månad och uppåt

Reduktion till halv avgift om utförda timmar understiger 21 timmar under kalendermånaden.

Vårdtagare med omvårdnadsbeslut i nivå 1, 1-20 timmar per månad

Reduktion av hela omvårdnadsavgiften om inga insatser utförs under kalendermånaden.

Vårdtagare med omvårdnadsbeslut i nivå 2, 21 timmar per månad och uppåt

Reduktion av hela omvårdnadsavgiften om inga insatser utförs under kalendermånaden.

Kontakt

Ann-Britt Fredriksson
Handläggare
0531-52 65 05
ann-britt.fredriksson@bengtsfors.se

Isabella Lindqvist
Handläggare
0531-52 64 11
isabella.lindqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson