Bengtsfors centrum - förslag antaget

Den röda markeringen visar området för planen.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-07, att anta förslag till detaljplan för Bengtsfors centrum. Planområdet är centralt beläget i Bengtsfors tätort. Förslag till detaljplan har varit utställt för granskning under perioden 26 april - 26 maj 2019.

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Bengtsfors centrum, med fler bostäder, mer handel och kontor, större utrymme för skola och vårdcentral och därtill hörande offentlig service. Byggrätten för Bengtsgårdens grundskola föreslås utökas så det blir möjligt att bygga ut skolan och möta ett ökat elevantal. För att göra centrum mer tillgängligt föreslås en utbyggnad av gång- och cykelvägar i ändamålsenliga stråk genom centrum till viktiga målpunkter. Byggnader med kulturhistoriska värden föreslås få bestämmelser om skydd så dessa värden bevaras.

För att skapa en tydligare koppling mellan centrum och sjön Lelång föreslås att Floragatan och dess förlängning utformas med ett tydligare gångstråk. I Floragatans förlängning, norr om Floraleden kan en tydlig entré till Centralparken respektive till centrum skapas. I Centralparken föreslås en byggrätt för café eller likande service i syfte att utveckla och bredda användningen av området året om. Småbåts- respektive gästhamnen ges möjlighet att utvecklas, främst för att möta behovet av större båtplatser och därutöver en viss utökning av antalet båtplatser. En marina föreslås i anslutning till befintlig drivmedelsanläggning i planområdets nordvästra del.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om antagande - kommunfullmäktige § 135.pdf , 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2022-11-17 14.50
Granskningsutlåtande.pdf , 578.9 kB, öppnas i nytt fönster. 578.9 kB 2022-11-17 14.50
Planbeskrivning antagandehandling 2022-09-27.pdf , 7.5 MB, öppnas i nytt fönster. 7.5 MB 2022-11-17 14.50
Plankarta - antagandhandling 2022-09-23.pdf , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. 2.3 MB 2022-11-17 14.50

Överklaga

Du kan överklaga kommunens beslut om antagande. Du kan bara överklaga planen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till området kan du vara berörd. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel. Du kan överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när beslutat om antagande har anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Din överklagan, som ska innehålla fastighetsbeteckning och vad du vill klaga på, ska skickas till:

samhallsbyggnad@bengtsfors.se

eller

Bengtsfors kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 14
666 21 Bengtsfors

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2022
Sidan publicerad av: Linnea Larsson