Företagsfrukost om industriell symbios och hållbar omställning

Anders Lindgren, Vera Telemo och Jeanette Lindh Svanqvist på företagsfrukost med tema industriell symbios och hållbar omställning

Anders Lindgren, Vera Telemo (Mötesplats Steneby) och Jeanette Lindh Svanqvist (Bengtsfors kommun) som arrangerade näringslivsfrukosten tillsammans. Foto: Sofia Magnusson

Under onsdagens företagsfrukost fick ett femtiotal deltagare möta lokala företag, företagskluster, nätverk och aktörer som gav exempel på hållbar, innovativ och cirkulär omställning av produktion, produkt- och affärsutveckling.

Det är ett sätt att samverka där företag genom nytänkande samarbeten hittar möjligheter att använda avfall från det ena företaget som råmaterial i det andra företaget. Det kan också handla om andra utbyten exempelvis i form av byte av kompetenser och/eller lokaler med mera.

Ordet ”symbios” är vanligtvis förknippas med relationer i naturen där två eller flera arter ömsesidigt gynnas av att utbyta material, energi eller information.

Det kan minska behovet av både råvaror och avfallshantering och därigenom sluta återvinningsloopar – ett grundläggande inslag i den cirkulära ekonomin och en drivkraft för grön tillväxt och miljöinnovativa lösningar. Industriell symbios kan också minska utsläpp, sänka energiförbrukning och skapa nya intäktsströmmar.

Inledning, bakgrund samt lokala och regionala exempel

Träffen inleddes av arrangörerna Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby. Jeanette Lindh Svanqvist tillsammans med Anders Lindgren och Vera Telemo berättade om bakgrunden till initiativet och planerna för att öka den cirkulära utvecklingen i närområdet. Träffen är inte en enskild aktivitet utan en del i en process som kommer pågå framåt. 

Peter Carlsson från Chalmers industriteknik gav en introduktion om cirkulär ekonomi och industriell symbios. Peter jobbar också på Sotenärs Symbioscentrum som är en mötesplats för industriell och social symbios i Sotenäs kommun. 08:40

Deltagarna fick också ta del av några exempel på lokala mötesplatser som startats och som bidrar till den cirkulära utvecklingen. Det var Open Wood (Mikael Sandqvist), Trä- och energicentrum (Jonas Fred Hell och Lars Atterfors) samt Textila Återbruksgallerian (Emelie Rygfelt Wilander)

Exempel på regionala mötesplatser för cirkulär utveckling gavs också, då i form av Paper Province som är ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi (Paul Nemes) och Sotenäs Symbioscentrum.

Lokala industriella symbioser startas och kartläggs

För att fånga utmaningar, pågående initiativ och nya symbiosmöjligheter har Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund, Chalmers Industriteknik samt Bengtsforsföretagen Ahlstrom, Rexcell Airlaid & Tissue, Fridh & Hell samt Inwoco bildat en initial lokal symbiosgrupp. Representanter från den lokala symbiosgruppen presenterade sig också och berättade lite om hur långt de kommit i sitt arbete och syftet med gruppen.

Vi har under 2022 byggt grunden till ett lokalt nätverk med fokus på industriell symbios. Genom projektet kan vi nu bredda nätverket, involvera fler företag och verksamheter samt fånga utmaningar, pågående initiativ och nya symbiosmöjligheter,” säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare i Bengtsfors kommun.

Under träffen påbörjades arbetet med att kartlägga resurser och behov bland företag och organisationer i området. Det gjordes under en workshop. Där fokus var fysiska resurser och behov såsom restmaterial, avfall, energi, lokaler, transporter osv.

Efter träffen fanns det möjlighet att följa med på studiebesök i Långedsverken (Rexcells gamla fabriker) i Dals Långed för att se Open Wood, den test- och experimentverkstad för trä som byggs upp i de gamla fabrikslokalerna.

Vill du veta mer ?

Kunde du inte delta och är intresserad av att veta mer eller delta i fortsatt process, kontakta oss för mer information.

Jeanette Lindh Svanqvist, Bengtsfors kommun
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se
0531-52 60 44

Vera Telemo, Mötesplats Steneby
vera@motesplatssteneby.se
076-633 44 69

Ett nytt projekt ska hjälpa företag att samarbeta för att ta till vara restprodukter, spillvärme och liknande. Cirka 1,5 miljoner kronor har Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) beviljat Fyrbodals kommunalförbund som är projektägare.

I projektet, som heter Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios, deltar Bengtsfors och Vänersborg samt också Lysekil.

Bengtsfors kommun arbetar tillsammans med Mötesplats Steneby i projektet för att stärka samarbeten mellan olika sektorer och företag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2023
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist