Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Fjärrvärmeverksamhet ses över

Foto: Sofia Magnusson

På uppdrag av Bengtsfors kommun har konsultföretaget Public Partner gjort en utredning kring förutsättningarna att bolagisera vår fjärrvärmeverksamhet. Utredningen belyser legala och ekonomiska samt andra aspekter för en eventuell bolagisering.

Uppdatering januari 2018

Kommunstyrelsens tekniska utskott har haft dialogmöte om modeller för framtida taxor fjärrvärme. Utskottet har diskuterat nuläget i utformningen av taxor, vilken är indelad i
a) kommersiella fastigheter respektive villor samt
b) fasta och rörliga avgifter.
Frågeställning rör för- och nackdelar med att ändra modellen i syfte att få fler kunder. Arbetet fortskrider efter dialogmötet med framtagande av scenarier för olika kostnadsmodeller.

Rapporten påtalar behovet av en nystart för fjärrvärmeverksamheten där långsiktighet och affärsmässighet står i fokus. Kommunchef Göran Eriksson instämmer med utredarnas slutsatser och tillägger att "verksamheten behöver byggas på en tydlig strategi där erbjudande till nuvarande och framtida kunder är lätt överskådligt och jämförbart med andra energikällor."

Utredningen visar att det finns fördelar med en bolagisering, men först måste ett antal åtgärder genomföras och utredningen ska brytas ner i alla sina delar och behandlas politiskt.

– När nödvändiga beslut fattats kommer verksamheten att byggas upp i en modern och en kvalitetssäkrad tappning, säger Göran Eriksson.

Med start på 1980-talet

Bengtsfors kommun är en av få kommuner i Sverige som bedriver fjärrvärmeverksamhet i egen regi. Sedan 1980-talet har vi succesivt byggt ut fjärrvärmenätet. En större utbyggnad av fjärrvärme har skett de sista åren, under åren 2010-2012 gick verksamheten med stora underskott främst beroende på oljeeldning i väntan på annan teknisk lösning efter att pannor gått sönder.

Vår fjärrvärme kommer dels från biobränsle och dels från överskottsvärme från Munksjö Paper AB i Billingsfors, värme som annars skulle gått förlorad. Fjärrvärme eldat med rätt bränsle eller överskottsenergi från industrier är ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning.

Ekonomisk utmaning

Fjärrvärme i geografiskt utbredda områden är en ekonomisk utmaning av framför allt två anledningar; dels innebär utbyggnad av fjärrvärmenätet stora kapitalinvesteringar och dels blir distributionskostnaderna, framför allt för värmeförlusterna, stora i nät med låg linjetäthet. För att maximera linjetätheten och få ner anslutningskostnaderna är det därför a och o att uppnå en hög anslutningsgrad i respektive område.

91 av 93 nöjda med fjärrvärmeleverans

För att få reda på hur våra kunder tycker att fjärrvärmeleveranserna fungerat och hur de upplever vår service och kostnad, har en kundundersökning genomförts under våren/vintern 2017. I kundundersökningen svarade 91 av 93 kunder att de är nöjda med fjärrvärmeleveransen till sin fastighet. Lika många anser också att fjärrvärmeleveransen är tillförlitlig.

När det gäller prisvärdheten tycker 17 procent att alternativet fjärrvärme inte alls är prisvärt, medan 37,5 procent tycker att det är prisvärt till viss del, 39,8 procent tycker att det är prisvärt och 5,7 procent tycker att det är mycket prisvärt.

Här finns en sammanställning av svaren från kundundersökningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström