Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Utvecklingsprojekt startas på Gammelgården

Bild

Storstugan på Majberget - en del av Gammelgården i Bengtsfors

Kommunstyrelsen går in med 60 000 kronor till Bengtsforstraktens Hembygdsförening för att utveckla barn och ungdomsverksamhet under 2018. För att locka fler besökare behövs gräns- och
generationsöverskridande verksamheter så att området kan användas både för det
nyskapande som det traditionella hantverket.

Bengtsforstraktens Hembygdsförening har efter flera år av ekonomiska bekymmer och med svikande antal aktiva medlemmar inkommit med en ansökan om driftbidrag. Gammelgården som drivs och ägs av föreningen är av största vikt för Bengtsfors kommun, då det är en stor bärare av det lokala kulturarvet. I kommunens kulturplan lyfts Gammelgården som en resurs att utveckla.

Majberget är ett av kommunens största besöksmål. Gammelgårdens och Halmens hus unika förutsättningar behöver tas till vara och vidareutvecklas. För att locka fler besökare behövs gräns- och generationsöverskridande verksamheter så att området kan användas både för det nyskapande som det traditionella hantverket.

Driftbidraget tillsammans med ett uppdrag om att utveckla barn och ungdomsverksamhet kommer ge Bengtsforstraktens Hembygdsförening möjligheten att fortsätta sitt utvecklingsarbete tillsammans med Bengtsfors kommun, Västarvet och andra aktörer.

Kompetensväxling 2.0

Västarvet har dessutom under hösten 2017 vänt sig till Bengtsfors kommun och Bengtsforstraktens
Hembygdsförening angående projektet Kompetensväxling 2.0 - pilotprojekt 2017. Det bygger på idén att koppla samman ideellt drivna besöksmål som arbetslivsmuseer och hembygdsgårdar med kommunala feriearbeten för ungdomar. De erfarenheter som hittills gjorts bör tas tillvara men projektet behöver utvecklas. Kompetensväxling 2.0 innebär ett tydligare helhetsgrepp som också involverar regionens andra arbetsmarknadsinsatser samt koncentrerar verksamheten till ett par kulturarvsplatser för att kunna pröva idéns hela potential.

Kompetensväxling 2.0 utvecklar två kulturarvsplatser till besöksmål av regionalt intresse samt
erbjuder som en del av utvecklingsarbetet unga, nyanlända och långtidsarbetslösa meningsfulla praktik- och arbetsuppgifter under kortare eller längre tidsperioder. En av de två utvalda platserna för kompetensväxling 2.0 är just Majberget med Gammelgården.

En uppföljning och utvärdering föreslås under hösten 2018 för eventuella fortsatta insatser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson