Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Motion antagen om lokal träbyggnadsstrategi

Bild

Bild från bygget av förskolan på Långevi i massivträ. Foto: Niklas Eriksson

Per Jonsson (C) hade lämnat in en motion om att Bengtsfors kommun bör anta en lokal träbyggnadsstrategi. Strategin bör enligt motionen omfatta allt byggande (inte bara bostäder). Kommunfullmäktige biföll motionen den 3 april 2018. Därför ges i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till lokal träbyggnadsstrategi.

Trä som byggnadsmaterial har flera fördelar enligt motionären. I motionen argumenterar Per Jonsson för att det är klimatsmart, närproducerat och hållbart. Efter att motionen kommit in har frågan utretts, och i utredningen kan man bland annat läsa att projektet "Fyrbodal växer på träd" har försökt inspirera och sprida kunskap om träbyggnation lokalt. Flera andra kommuner har också lokala träbyggnadsstrategier, exemeplvis Växjö, Skellefteå och Falun. Invändningar mot en strategi saknas i utredningsmaterialet och Bengtforshus VD, kommunchefen, tekniske chefen och planchefen ställer sig positiva till att en lokal träbyggnadsstrategi antas. löppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson