Trygghetsåtgärder beslutade av kommunstyrelsen

Illustration: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal åtgärder för att motverka oro och otrygghet i samhället. Bakgrunden är höstens oroligheter och vandaliseringar i Bengtsfors tätort.

Fortsatt samverkan viktig

Kommunstyrelsens beslut innehåller flera åtgärder, bland annat ett fortsatt nära samarbete med Polisen, vilket redan lett till en lugnare miljö under kvällar och eftermiddagar. Vid behov ska trygghetsvärda korttidsanställas i samverkan mellan verksamheterna inom kultur, fritid och skola.

En del åtgärder kan genomföras genom samarbeten exempelvis med räddningstjänsten och FRG (frivillig resursgrupp) och med den lokala natvandrargruppen. Det är viktigt att verksamheterna i anslutning till Strömkullegymnasiet och kultur- och utbildningscentrum samverkar för att minska oroligheter på platsen. Såväl personal på Strömkullegymnasiet, biblioteket och Café Marmar bör samverka . Ansvarfördelningen i Stenhallen mellan Strömkullegymnasiet och biblioteket ska tydliggöras.

En diskussion ska genomföras med Polisen angående ”Polisens volontärer” för att inrätta en sådan grupp i här och se över vilka möjligheter som finns att använda den för trygghetsskapande insatser.

En återrapportering ska ske av den kartläggning av upplevda otrygga miljöer som pågår inom det tekniska verksamhetsområdet och utifrån det ska förslag på åtgärder tas fram.

Viktigt att polisanmäla brott

En polisanmälan är viktig av flera olika anledningar, bland annat för att Polisen måste känna till brottet för att kunna utreda händelsen och för att åklagaren ska kunna bestämma om målet ska tas upp till rättegång. Dessutom kräver ofta försäkringsbolag och brottsoffermyndighet en polisanmälan för att de ska kunna ta ställning eventuell ersättning.

Förvaltningen fick uppdrag att informera hemtjänst och nattpatrull om behovet av att rapportera in misstänkta händelser under kvälls- och nattetid. Förvaltningen ska säkerställa att det finns fungerande rutiner gällande orosanmälningar och polisanmälningar i organisationen. Tillsammans med Polisen ska näingsidkare informeras och utbildas om vikten av att polisanmäla snatteri, skadegörelse, stöld och hot. Ett möte med företagare är planerat till januari månad 2020.

Öppettider på fritidsgårdar och bibliotek och EST-metoden

Bengtsfors kommun kommer nu att se över förutsättningarna för en viss ökning av öppethållandet av fritidsgården Går’n och undersöka om fritidsgården i Billingsfors kan ha ökat öppethållande. Tanken är också att biblioteket senast efter årsskiftet återgår till ordinarie öppettider.

Det kan bli aktuellt att använda alternativa arbetssätt bland annat den så kallade EST-metoden. Metoden går ut på att en organisation finns uppbyggd för att kunna upprätta en samlad lägesbild mellan Polisen, kommunen och fastighetsägare.

Finansiering av åtgärderna

För att genomföra åtgärderna kommer medel för trygghetsskapande åtgärder som folkhälsorådet avsatt att användas. Förvaltningen ska eftersträva att i första hand anställa personal som kan finansieras via arbetsmarknadspolitiska medel. En del av åtgärderna kan komma att finansieras genom omdisponeringar i befintlig budget efter beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott och möjligen också genom medel ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Temadag planeras

Förvaltningen har fått i uppdrag att planera en temadag för kommunstyrelsen/ärendeforum samt förvaltning/Bengtsforshus AB med flera kring trygghetsskapande åtgärder i kommunen med syftet att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan/beslutsunderlag.

Det här kan du bidra med

Anmäl brott

Bengtsfors kommun och polisen uppmanar allmänheten att alltid anmäla brott och att vid pågående brott ringa 112.

Tipsa polisen

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott? Ofta är tips från medborgare helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster.

Vid oro för barn och ungdomar

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du göra en anmälan till socialtjänsten.

Kontakta oss

Om du ser något som blivit förstört genom vandalisering eller något annat du vill upplysa Bengtsfors kommun om är du välkommen att kontakta oss.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson