Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Ny VA-taxa från 1 april 2020

Foto: Niklas Eriksson

En ny VA-taxa (taxa för vatten och avlopp) har beslutats av kommunfullmäktige. Taxan börjar att gälla från den 1 april 2020. Taxan bestäms uppåt av vattentjänstlagen som anger att intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader. Det kallas självkostnadsprincipen.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en monopol verksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom VA-taxan. Som boende i Bengtsfors kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del av vårt VA-kollektiv. Det betyder att man tillsammans med andra anslutna gemensamt äger de allmänna VA-anläggningarna. Vårt uppdrag som VA-huvudman är att på ett ansvarfullt sätt förvalta VA-kollektivets pengar. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och sätter ramarna för hela VA-verksamheten.

VA-taxan har genomlysts och förslag på förändringar har lagts fram för att stimulera effektivare mätning och en skäligare kostnadsfördelning som speglar VA-enhetens reella kostnader. Beslutet innebär en höjning av taxans brukningsavgifter på tre procent.

I VA-planen har det uppmärksammats ett behov av att genomlysa taxan och i synnerhet anläggningsavgifterna för att på ett medvetet sätt kunna ta ställning till hur de påverkar en hållbar taxeutveckling i kommunen. Under genomlysningen har taxan granskats i sin helhet och reviderats, dels för att intäkterna ska spegla VA-enhetens kostnadsfördelning mellan dricksvatten, spillvatten samt dagvatten bättre och dels för att stimulera en effektivare flödesmätning enligt branschorganisationen Svenskt Vattens rekommendationer.

Här finns de nya avgifterna som gäller från 1 april 2020

Här kan du ladda ner och läsa hela VA-taxan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson