Frågor och svar om Corona

Denna information publicerades: 2020-09-30 13.30

Informationen uppdaterades senast: 2020-11-12 17.58

Här har vi samlat de vanligaste funderingarna kring de åtgärder och insatser Bengtsfors kommun vidtagit och fortsätter att vidta för att förhindra smittspridning av Coronaviruset.

Om du inte hittar svaret på din fråga här, är du välkommen att skicka in den till oss så svarar vi så snart vi kan. Din fråga kan också komma att publiceras på denna sida. Du förblir självklart anonym vid publicering.

Smittspridning och antal smittade

Svar publicerat: 2020-06-01

Du som har en konstaterad Covid-19-smitta ska hålla dig isolerad i ditt hem. Du bedöms som smittfri efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller samma tidsgränser, med tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.

Om du tagit ett positivt test men inte uppvisar några symtom bedöms du som smittfri sju dagar efter provsvaret. Skulle du utveckla symtom efter provtagningen så får man räkna från insjuknandedagen. Om du nyligen haft symtom förenliga med Covid-19 kan man räkna från den insjuknandedagen.

Inom särskilda boenden för äldre samt korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer så tillämpas, med hänvisning till försiktighetsprincipen, tidsgränsen minst två dagars feberfrihet och stabil förbättring samt 14 dagar efter insjuknande.

För sjukhusvårdade personer som haft en svårare sjukdomsbild så är kriterierna minst två dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen, ända upp till 21 dagar för de allra sjukaste som också behövt vård på intensivvårdsavdelning.

Folkhälsomyndighetens vägledning om smittfrihet efter Covid-19länk till annan webbplats

Svar publicerat: 2020-05-15

Svaret är fortfarande ja, det kommer vi att göra. Det gäller dock inte om smittan gäller vår egen personal. Däremot kommer vi att informera om konstaterad smitta bland brukare/vårdtagare på något av våra boenden. I det fallet informerar vi med avseende på att höja medvetenheten om smittorisken i samhället, precis som du skriver.

Artikeln i Dalslänningen handlade om smitta bland vår personal och enligt vår rutin kommunicerar vi inte våra medarbetares hälsotillstånd till allmänheten, oavsett sjukdomstillstånd. Att en medarbetare själv går ut i media och talar om sitt sjukdomstillstånd är inget vi lägger oss i, det är upp till var och en att ta ansvar för sitt agerande i den frågan.

Coronaviruset har nått en allmän smittspridning i samhället vilket innebär att vem du än möter på jobbet, i din vardag eller i mataffären kan bära på smittan. Det är därmed inget konstigt att smittan har nått Bengtsfors kommun. Att det finns eventuella smittade bland vår personal är därför ingen avgörande information för att göra det vi alla måste göra; hålla avstånd, tvätta händerna etc. för att hindra smittan att nå de äldre och svaga i samhället.

Vårt primära fokus i den här pandemin är att skydda våra brukare och vårdtagare och att inte föra in smittan till dessa redan svaga och utsatta grupper. Det gör vi genom att följa de basala hygienrutiner som rekommenderas och stanna hemma om vi är sjuka.

Svar publicerat: 2020-05-15

Svaret på den här frågan får delas upp i flera olika delar beroende på vem som är smittad. Det som är lika för samtliga grupper är att alla omfattas av sekretess.

När det gäller vår personal är vår rutin att inte kommunicera deras hälsotillstånd till allmänheten oavsett sjukdom, det är en viktig princip för oss. Det gör att vi inte talar om hur många som är smittade eller var i kommunen smittan finns. Våra enheter är små och lokalkännedomen stor vilket kan göra det möjligt att identifiera eller spekulera i vem som är drabbad. Vårt primära fokus i den här pandemin är att skydda våra brukare och vårdtagare. Det gör vi genom att följa de basala hygienrutiner som rekommenderas och stanna hemma om vi är sjuka.

Att våra medarbetare själv går ut i media och talar om sitt sjukdomstillstånd är inget vi lägger oss i, det är upp till var och en att ta ansvar för sitt agerande i den frågan.

När det gäller konstaterad smitta bland allmänheten är det ingen statistik vi som kommun förfogar över, den finns hos Västra Götalandsregionen som redovisar den på sin hemsida. Om en kommun har färre än tio konstaterade fall redovisas inte någon statistik för den kommunen.

Västra Götalandsregionens Covid-19-statistiklänk till annan webbplats

Smitta bland brukare och vårdtagare i vår verksamhet kommer vi att kommunicera den dagen vi får kännedom om det. Det är i första hand berörda personer (anhöriga, personal etc.) som informeras och i andra hand allmänhet. Anledningen till kommunikationen i det här fallet är primärt att öka medvetenheten om smittan och smittorisken i ett försök att hindra spridningen till äldre och svaga i samhället. Vi går dock inte ut med vilket boende som är drabbat av samma anledningar beskrivna i ovanstående stycke.

Svar uppdaterat: 2020-08-04

Här publicerar vi antal bekräftade fall av Covid-19 bland kommunens omsorgstagare (brukare inom äldreomsorg och LSS samt barn och elever inom barnomsorg och skola). På grund av patientsekretess redovisar vi inte vilken enhet, avdelning eller ort som är drabbad. På denna sida hittar du även bekräftade fall bland invånare i Bengtsfors kommun och övriga Dalslandskommuner. Sifforna uppdateras varje torsdag.

Svar publicerat: 2020-04-15

Om du syftar på Dals-Eds information om smitta på äldreboende så kommer vi att arbeta efter följande princip vid en konstaterad smitta inom vår vård och omsorg: vi informerar övriga boende, personal och anhöriga. Därefter informerar vi allmänheten. Att vi inte har någon konstaterad smitta är inget vi informerar om då den informationen snabbt kan bli inaktuell i det läge vi befinner oss i.

Läs mer på vår sida "Bengtsfors kommun publicerar inte information om smittade". 

Svar publicerat: 2020-04-14

Västra Götalandsregionen informerar bara kommunen om det finns anledning att våra verksamheter ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnas ingen information om smittade, misstänkt smittade eller vilka personer som kan behöva provtagning.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar vi aldrig ut några uppgifter om patienter och kan inte ge svar på frågan.

Västra Götalandsregionen redovisar statistik med bland annat antal bekräftade fall per kommun. Statistiken uppdateras vanligtvis på fredagar.

Statistik över antal bekräftade fall i Västra Götaland - en bit ner på sidan hittar du statistiken fördelad per kommun. länk till annan webbplats

Svar publicerat: 2020-03-24

Västra Götalandsregionen informerar bara kommunen om det finns anledning att våra verksamheter ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnas ingen information om smittade, misstänkt smittade eller vilka personer som kan behöva provtagning.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar vi aldrig ut några uppgifter om patienter och kan inte ge svar på frågan.

Västra Götalandsregionen redovisar statistik med bland annat antal bekräftade fall per kommun. Statistiken uppdateras vanligtvis på fredagar.

Antal fall av covid-19 i Västra Götaland presenteras på regionens hemsidalänk till annan webbplats

Gymnasie- och vuxenutbildning

Folkhälsomyndighetens rekommendation att bedriva undervisning på distans för gymnasieskolor och vuxenutbildning har tagits bort. Bakgrunden till det är att barn och unga i låg utsträckning diagnosticerats med covid-19 och få har behövt intensivvård. Mot bakgrund av aktuella kunskapsläget kan gymnasieskolor och vuxenutbildning återgå till normal undervisning, dock måste de allmänna råden för att bromsa smittspridning följas.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en kunskapssammanställning kring Covid-19 hos barn och unga.länk till annan webbplats

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Gymnasieskolan, med undantag för gymnasiesärskolan, har under en period under våren 2020 i huvudsak bedrivit undervisning på distans med några undantag. Mot bakgrund av epidemiologin och det aktuella kunskapsläget hävde Folkhälsomyndigheten beslutet om rekommenderad distansundervisning den 15 juni 2020. I den ordinarie verksamheten gäller de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder behöver vidtas.

 

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

  • Ökat avstånd mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen där det är möjligt.
  • Att i möjligaste mån undvika större samlingar av elever. Det kan gälla i korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
  • Vi avstår aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning i aulan, öppet hus, föräldramöten eller musikföreställningar för elever och föräldrar.
  • Vi ser över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus.
  • Vi uppmanar eleverna att om möjligt vistas utomhus på raster.
  • Vi undviker aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen.
  • Ser till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Vi informerar och påminner om Folkhälsomyndighetens allmänna råd att hålla avstånd, tvätta händerna och att stanna hemma när man har sjukdomssymtom.

Ja, elevhälsan är öppen för elever under pandemin. Har du till exempel stöd av kurator, så fortsätter det stödet som planerat.

För elever i kommunal gymnasieskola gäller Bengtsfors kommuns olycksfallsförsäkring heltid, såväl skoltid, fritid som arbetstid.

För elever i kommunal vuxenutbildning gäller försäkringen under den tid den försäkrade deltar i av kommunen ordinarie bedriven verksamhet i skola eller motsvarande samt resa till och från.

Senast uppdaterad: 2020-10-28

Alla elever som är friska ska gå i skolan, även om de har anhöriga som är sjuka.

Från oktober har Folkhälsomyndigheten sagt att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Undantag är elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan, som kan fortsätta gå i skolan.

Här finns Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring nära anhöriga till smittade.länk till annan webbplats

Vid symtom som feber, hosta, ont i halsen, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller svårigheter att andas ska elev stanna hemma från skolan. Tänk på att stanna hemma även vid lindriga symtom och vänta minst två dygn med att återgå till skolan efter att eleven är frisk.

Här finns mer information om vad som gäller från september 2020 i Bengtsfors kommun.

Elever som tillhör en riskgrupp samt elever med nära anhöriga i en riskgrupp som har frågor hänvisas till vårdguiden 1177 och i så fall därifrån till behandlande läkare.

Skolan kan inte garantera att en elev inte blir smittad i skolan men vi arbetar kontinuerligt med åtgärder för att hålla distans mellan eleverna, handhygien och upplyser om hur vi bäst undviker smitta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning.

Det kan vara många resenärer under tiderna 06.00-08.30 och 15.00-18.00, så undvik om möjligt att resa dessa tider. Strömkulles skoldagar startar klockan 09.10, så för en del elever kan det fungera att ta en senare buss. Om du har möjlighet välj att gå, cykla eller ta dig fram med eget fordon.

Folkhälsomyndigheten och kollektivtrafikföretagen informerar och genomför åtgärder på bussarna så att resenärer ska hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken.

Som i alla situationer gäller - stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Vuxenutbildningen kommer att ha distansundervisning där det är möjligt och den klassrumsbaserade undervisningen är anpassad efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För alla studerande, personal och lärare gäller stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Förskola och skola

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas de att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarvarande lindriga symtom, som lätt snuva eller torrhosta, när det har gått sju dagar efter insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Du som vårdnadshavare har ett stort ansvar i att göra ovanstående bedömning för att undvika att vi får in smitta på förskolan. Samtidigt gäller ordinarie regler kring sjuka barn på förskolan. Om ett barn insjuknar under dagen ska vårdnadshavare kontaktas och barnet hämtas hem.

För frågor kring eventuell provtagning kontakta 1177 eller Närhälsan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det, även om de har kvarvarande milda symtom.

Du som vårdnadshavare har ett stort ansvar i att göra ovanstående bedömning för att undvika att vi får in smitta på skolan. Det är också du som bedömer om ditt barn ska provtas. Samtidigt gäller ordinarie regler kring sjuka elever på skolan. Om en elev insjuknar under dagen ska eleven gå hem och vårdnadshavare kontaktas.

Vid positivt provsvar gäller förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Eleven och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner i samband med provsvar. Barnet behöver stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. För sjukvårds-rådgivning kontaktas 1177 eller vårdcentralen.

Du som vårdnadshavare har ett stort ansvar i att göra ovanstående bedömning för att undvika att vi får in smitta på skolan. Det är också du som bedömer om ditt barn ska provtas. Samtidigt gäller ordinarie regler kring sjuka elever på skolan. Om en elev insjuknar under dagen ska eleven gå hem och vårdnadshavare kontaktas.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet, kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Du som vårdnadshavare har ett stort ansvar i att göra ovanstående bedömning för att undvika att vi får in smitta på skolan. Det är också du som bedömer om ditt barn ska provtas. Samtidigt gäller ordinarie regler kring sjuka elever på skolan. Om en elev insjuknar under dagen ska eleven gå hem och vårdnadshavare kontaktas.

Vid symtom som feber, hosta, ont i halsen, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller svårigheter att andas ska barn stanna hemma från förskolan/skolan. Tänk på att stanna hemma även vid lindriga symtom och vänta minst två dygn med att lämna ditt barn till förskolan/skolan efter att barnet blivit friskt.

Du som vårdnadshavare uppmanas att vara uppmärksam på dina barns hälsotillstånd och att hålla dem hemma vid något av ovanstående sjukdomssymtom. Håll barnet hemma även vid lindriga symtom samt 48 timmar efter att barnet blivit friskt. Vid konstaterad Covid-19-smitta gäller även att stanna hemma minst sju dagar sedan insjuknande.

Från september kan även barn och unga provtas för pågående covid-19 infektion utan att först få en läkarbedömning. Kontakta er vårdcentral för mer information och provtagning.länk till annan webbplats

Om en elev insjuknar under skoldagen kontaktar vi dig som vårdnadshavare och bedömer tillsammans om eleven kan gå hem själv . Om inte är det ditt ansvar som vårdnadhavare att hämta ditt barn så snart som möjligt. Eleven får vänta i ett enskilt rum tills du kommer.

Alla elever som är friska ska gå i skolan, även om de har anhöriga som är sjuka. Friska barn är också välkomna till förskolan och fritids.

Om du som vårdnadshavare eller någon annan i familjen är sjuk är det olämpligt att just du lämnar och hämtar barnet på förskolan/fritids eller tar med andra sjuka familjemedlemmar. Om du ändå måste lämna och hämta ditt barn, prata med personalen om bästa tid och plats för att göra det. Det är viktigt att vara försiktig i dessa situationer.

Barn och elever som tillhör en riskgrupp samt barn och elever med nära anhöriga i en riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och i så fall därifrån till behandlande läkare.

Skolan eller förskolan kan inte garantera att ett barn inte blir smittat i skolan men vi arbetar kontinuerligt med handhygien och upplyser om hur vi bäst undviker smitta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning.

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dagsläget bedömer de att det, ur ett smittskyddsperspektiv, inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Så länge de inte rekommenderar stängning eller att lokala behov skulle uppstå för stängning har vi öppet våra förskolor, skolor och fritidshem som vanligt.

Förutsättningarna och regeringens rekommendationer kan dock komma att ändras snabbt vilket kan göra att vi fattar beslut om stängning.

I Sverige har vi skolplikt vilket bland annat innebär att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn är i skolan och fullföljer sin skolgång.

Information rörande reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning finns på Försäkringskassans hemsidalänk till annan webbplats.

Din oro är förståelig och delas säkerligen med många andra i den situation vi befinner oss i. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du arbeta så länge du inte känner några sjukdomssymtom. Under arbetsdagen och även vid hemkomst är det viktigt med handtvätt och att följa de rekommendationer som finns för hygien på din arbetsplats. Om du behöver diskutera din oro eller din situation ytterligare, ta kontakt med din chef.

Vård och omsorg

Senast uppdaterad: 2020-11-05

Vi har haft besöksförbud på särskilda boenden och gruppboenden inom LSS i enlighet med regeringens beslut från mars månad. Den 1 oktober hävdes besöksförbudet.

På grund av Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer i vår region den 29 oktober 2020 avråder vi anhöriga från att besöka kommunens särskilda boenden tills vidare.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid besök på särskilda boenden efter 1 oktober.

Ja det går bra, men vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva.

Ja det går bra, men vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva

Ja det går bra, men vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva

Vi försöker att minska antalet medarbetare som kommer hem till dig. Det kan innebära att dina tider behöver ändras. Ibland måste vi prioritera om vår personal och hjälpa de som har störst behov i första hand. Det kan innebära att ditt besök planeras om, eller till och med bokas av.

Om du har insatser som ”tillsyn” och ”social kontakt” kan de göras per telefon istället.

Om du är 70 år eller äldre och inte kan få hjälp med att handla av någon i din närhet finns hjälp att få.

Information om de insatser som finns i dagsläget för att få varor levererade.

I nuläget utförs städning hos alla som har den insatsen beviljad oavsett ålder. De personer som har beviljade insatser får ta ett eget ansvar och bestämma om man vill ha insatserna utförda eller ej. Ta kontakt med kommunens biståndsenhet med önskemål om att ändra insatser.

Näringsliv och företagande

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcent­rum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt och ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Om du behöver förlänga kredittiden på fakturor från Bengtsfors kommun, är du välkommen att ta kontakt med vår ekonomienhet för en diskussion.

Kommunen erbjuder handlare möjlighet att, i viss utsträckning och där det är lämpligt, använda gaturummet för avgiftsfri varuexponering.

Bengtsfors kommuns löpande verksamheter

Vi tar ställning till varje specifikt evenemang som vi är med och anordnar och de kommer alltid att ske inom ramen för Folkhälsomyndighetens riskbedömning för evenemang.

Senast uppdaterad: 2020-11-05

Kommunens krisledningsgrupp beslutade att stänga kommunens bibliotek för fysiska besök mellan 3 och 19 november på grund av de skärpta allmänna rekommendationerna.

Socialtjänstens verksamheter har öppet som vanligt. Om du är frisk och har ett bokat besök så ska du gå dit. Om du däremot har förkylningssymptom (hosta, feber, snuva eller annat) så ska du stanna hemma. Kontakta i så fall socialtjänsten/din handläggare via telefon eller mejl för en avstämning eller för att boka en ny tid. Vi har möjlighet att ha möten i olika former såsom telefon eller Skype.

Senast uppdaterad: 2020-11-05

Ja, i nuläget är våra fritidsgårdar öppna för ungdomar födda 2005 och senare. Det är dock viktigt att du som har förkylningssymptom såsom hosta, feber, snuva eller annat stannar hemma. Vi tar in max 15 besökare i taget.

Enheten för arbete- och integrationsenheten är stängd för spontanbesök tillsvidare. Har du bokat besök, ring kundtjänst så släpps du in. Om du vill boka ett besök, ring vår kundtjänst eller använd vår e-tjänst för tidsbokning.länk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till kundtjänst.

Övriga frågor

Personer som delar hushåll med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma i sju dagar innan man går tillbaka till arbetsplatsen. Mycket av smittspridningen sker i hemmet och enligt Folkhälsomyndigheten är detta en åtgärd som kan bidra till att minska smittspridningen.

Här finns mer information om vad som gäller i Västra Götaland.

Läs mer om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

De nyheter som finns i de ljusblå "boxarna" är daterade, de senaste nyheterna ligger överst i respektive box. Det går dessvärre inte att se vilken övrig information på sidan som uppdaterats. Man får skumma igenom och läsa det man inte känner igen sen tidigare.

Närhälsan Bengtsfors vårdcentral erbjuder provtagning för allmänheten. Har du haft symtom på covid-19 i minst 24 timmar erbjuder de kostnadsfri provtagning. Ta med legitimation och tänkt på att hålla avstånd. OBS! Testet gäller endast pågående infektion och ger inte svar på om man tidigare haft covid-19. 

Mer information och kontaktuppgifter finns på Närhälsans hemsida.länk till annan webbplats

Om du är anställd av Bengtsfors kommun kan du erbjudas provtagning via jobbet. Mer information finns på kommunens intranät.

Alla butiksinnehavare i Sverige är skyldiga, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det är till exempel deras ansvar att begränsa antal kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Att undvika trängsel och hålla avstånd till andra är också något som vi alla måste tänka på i olika situationer och på olika platser, till exempel när vi handlar i matbutiker eller i andra butiker. Tillsammans har vi ett ansvar för att förhindra att smittan sprids.

Coronaviruset sprids i första hand som kontakt- och droppsmitta, det vill säga genom fysisk kontakt mellan personer eller från droppar som sprids i luften när någon hostar eller nyser. Viruset smittas alltså från sjuka människor och inte genom exempelvis paket och postförsändelser. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Det är inte Bengtsfors kommun som ansvarar för busstrafik/allmänna kommunikationsmedel i kommunen. Om din fråga avser Västtrafiks linjetrafik finns information på deras hemsida. https://www.vasttrafik.se/info/corona/länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2020-11-05

Ja, det kan du under förutsättning att du är frisk. Tänk på att hålla avstånd till andra och undvik trängsel och köer. Folkhälsomyndighetens rekommendation föreskriver att restaurangbesökare ska äta och dricka sittandes vid bord. För att minska risken för smittspridning ska mat och dryck endast serveras till besökare som sitter vid ett bord eller vid en bardisk. Om det kan ske utan trängsel kan dock besökare hämta mat eller dryck över exempelvis en disk eller vid en buffé.

Ett alternativ är att köpa hämtmat och äta hemma, du stöttar de lokala restaurangerna och tar ditt ansvar att förhindra smittspridningen i samhället.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om tillfälligt ändrade smittskyddsåtgärder för serveringsställen (2020-11-03) gällande max åtta personer i ett sällskap.länk till annan webbplats

Om du vill arbeta som volontär ska du kontakta Frivilligcentralen Förgätmigej, 0735-19 31 04.

Som kommun kan vi inte besluta att företag inte får utföra arbeten med den personal man har att tillgå. Ska den typen av beslut fattas så är det nationella myndigheter som gör det.

Publicerad: 2020-11-05

Det kan ta längre tid och beror antagligen på ökat tryck på labben som analyserar provsvaren.

Skicka in din fråga till oss

Din fråga kan komma att publiceras på denna sida. Du förblir självklart anonym vid publicering.


Fyll i din e-postadress om du vill ha ett personligt svar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström