Renovering av Strömbron - slutlig förlikning är klar

Strömbron i Bengtsfors. Foto: Niklas Eriksson

Renoveringen av Strömbron i Bengtsfors har inte gått som planerat då entreprenaden inte varit avtalsenlig beroende på hur entreprenören utfört sitt arbete. Genom en förlikning som undertecknades 20 januari 2021 regleras såväl ekonomiska som ansvarsmässiga villkor med entreprenören.

Förlikningen, som är ekonomiskt fördelaktig för kommunen, gör att vi nu kan åtgärda de brister som finns själva och inte är bundna i avtal till tidigare entreprenör.

Renoveringen har tagit längre tid än planerat, inte genomförts på ett kvalitativt sätt samt gett ökade kostnader. Vi har arbetat intensivt med egna och externa resurser för att bron ska kunna färdigställas och att entreprenören ska ta sitt ansvar.

Bakgrund

Efter en offentlig upphandling fick företaget ABTK (Anläggning och BetongTeknik Konsult AB) i maj 2017 uppdraget att renovera Strömbron i Bengtsfors. Uppdraget innehöll rivning av överbyggnad och räcken, montering av nya kantbalkar, gjutning av ny farbana, montering av nytt räcke samt konsoler för belysning.

Bron slutbesiktigades i april 2018, men de genomförda åtgärderna godkändes inte. Entreprenaden hade inte slutförts enligt de avtalade kraven. Därefter har företaget och Bengtsfors kommun under en längre tid, med stöd av jurister hos båda parter, försökt hitta lösningar på den uppkomna situationen.

Efter en utdragen tvist kom parterna delvis överens i form av ett första förlikningsavtal i oktober 2019. Entreprenören försökte under våren 2020 att rätta till fel med broytan i enlighet med den första överenskommelsen. Vår uppfattning var emellertid att bron fortfarande inte blev korrekt åtgärdad och en oberoende besiktningsman kom fram till samma bedömning. Därmed kunde inte entreprenaden i sin helhet godkännas och för att komma vidare har parterna så i januari 2021 kommit fram till en slutlig överenskommelse. Förlikningen gör att vi nu kan åtgärda de brister som finns själva och ta över broentreprenaden rent avtalsmässigt och inte vara bundna i avtal till tidigare entreprenör. 

Frågor och svar om förlikningen och projeket

När det stod klart för oss att entreprenaden inte slutförts på ett korrekt sätt har vår arbetshypotes varit att med minsta möjliga kostnad antingen fullfölja det första förlikningsavtalet eller komma ur det ursprungliga avtalet för att kunna vidta egna åtgärder för att färdigställa renoveringen.

Bengtsfors kommun har valt att hålla betalning inne för entreprenaden, till dess att en överenskommelse eller tvist är avgjord. Från början så beslutade kommunfullmäktige efter en förprojektering att kostnaden för att renovera bron fick uppgå till 3,7 miljoner kronor. Inom denna ram skulle entreprenaden och andra tillkommande kostnader rymmas.

För att slutföra projektet behövdes, under hösten 2019, dels en utökad budget för projektet och för att ingå det första förlikningsavtalet. Kommunstyrelsen beslutade då att omdisponera en miljon kronor till projektet och acceptera det första förlikningsavtalet med ABTK.

Hittills nedlagda totala kostnader är 4,5 miljoner kronor. I summan ingår projektetering om cirka 200 000 kronor, juridiska kostnader om cirka 270 000 kronor samt utbetalning av förlikningsbelopp i enlighet med det slutliga avtalet om 100 000 kronor. Totalsumman inkluderar även andra tillkommande kostnader till exempel anslutning mot väg 172. Efter avdrag för den tidigare projekteringen så blir totala kostnaden hittills för genomförandet 4,3 miljoner kronor.

Kommunen har för avsikt att färdigställa bron vilket betyder en kostnad. Den har beaktats i den juridiska processen kring det slutliga avtalet. Vi planerar att under 2021 inledningsvis utföra några mindre jobb från besiktningsanmärkningarna. Inför 2022 så får en politisk diskusson till om prioriteringar att slutföra bron.

Vad innebär förlikningen?

Kommunen ska betala 100 000 kronor inklusive moms till ABTK. Samtliga ekonomiska mellanhavanden under entreprenaden fram till och med dagen för förlikningen är då reglerade. Sammantaget så betalar kommunen därmed cirka 675 000 kronor mindre till entreprenören än deras ursprungliga krav, vilket är positivt.

Entreprenaden ska anses godkänd vid slutbesiktning i våren 2020, från vilken tidpunkt garanti- och ansvarstid för entreprenaden löper.

För eventuella "nya" fel så gäller det ursprungliga kontraktet oförändrat gällande garantiansvar- och åtaganden, försäkringar och kommunens rätt att påtala eventuella nya fel.

Att inte gå in i en juridisk process, att lösa ut entreprenören och att åtgärda bron själva har vår arbetstes ända sedan tvistens början. Med hänsyn till att vi inte ensidigt kunnat tvinga igenom en sådan lösning (annat än genom att häva entreprenaden, vilket otvivelaktigt hade lett till en rättsprocess) och att entreprenören själv valt att försöka avhjälpa bron, så hamnade vi inte i det läget. Därför har tvisten tagit lång tid. Att komma överens om förlikningsavtalet har också tagit lång tid.

I den upphandling som är gjord så har entreprenören hela ansvaret för att kontrollera att arbetet sker i enlighet med avtalet. Det är inte en bristande kontroll på vår sida som är orsaken till felen i entreprenaden, utan entreprenörens arbete och egenkontroll.

Projektet är som helhet en besvikelse, det har tagit längre tid än som var avsett, det har medfört arbete och kostnader som inte är önskvärda. Vi har arbetat intensivt med egna och externa resurser för att bron ska färdigställas och att entreprenören ska ta sitt ansvar.

Kontakt media

Göran Eriksson
Kommunchef
0531-52 60 07
goran.eriksson@bengtsfors.se

Teknisk chef
Vakant

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson