Information om förorenad mark i Kråkviken

Det prickade området motsvarar de delar av det gamla verksamhetsområdet där man funnit föroreningar.

Undersökningar visar att det finns föroreningar vid ett markområde i Kråkviken mellan Bengtsfors och Gustavsfors. Föroreningarna kommer från en tidigare industri som impregnerade järnvägsslippers samt belysnings- och telestolpar. Kråkvikens badplats ligger inte på den förorenade marken. Det är inte heller farligt att vandra i området, men barn bör hållas under uppsikt för att förhindra att de stoppar jord i munnen.

På området som markerats på kartbilden ovan, bedrevs från 1930-talet fram till 50-talet industriell verksamhet med impregnering av järnvägsslipers, samt belysnings- och telefonstolpar. Impregneringen utfördes med kreosot och man använde även ett salt innehållande koppar, krom och arsenik.

Undersökningar har visat att det finns föroreningar kvar i marken som härrör från verksamheten. Det är inte farligt att promenera i området, men barn bör hållas under strikt uppsikt för att förhindra att de stoppar jord i munnen.

Den anlagda badplatsen ligger utanför det område där den industriella verksamheten har bedrivits, och där finns inga föroreningar i marken. Badplatsen kan användas som vanligt.

Frågor och svar

Nej, det är inte farligt att promenera i området. De föroreningar som finns i marken med kraftigt förhöjda halter av arsenik och högmolekylära PAH (PAH-H), är inte flyktiga, det vill säga de avgår inte till luften.

Nej, det är inte farligt att promenera i området. De föroreningar som finns i marken med kraftigt förhöjda halter av arsenik och högmolekylära PAH (PAH-H), är inte flyktiga, det vill säga de avgår inte till luften.

Nej. Föroreningarna finns i marken på området.

Nej, det krävs en större mängd jord för att komma upp i en dos som skulle kunna ge akuta symtom. Sådana enstaka mindre intag bedöms inte heller kunna orsaka några hälsoeffekter på längre sikt.

Däremot anser vi att det är viktigt att hålla små barn under strikt uppsikt, för att förhindra avsiktliga större intag av jord som riskerar innehålla arsenik. För barn blir dosen högre eftersom intaget blir högre i förhållande till kroppsvikten. Små barn har också en större tendens att äta jord.

Nej. Men av försiktighetsskäl rekommenderar vi att man framöver avstår från att plocka framförallt svamp inom det förorenade området.

Svårigheten med den förorenade marken i Kråkviken är att det i dagsläget inte finns någon som kan hållas juridiskt ansvarig för föroreningen. I dessa fall kan man söka bidrag från Naturvårdsverket för undersökning och sanering. Ansökan om bidrag är dock en lång process i flera steg (förstudie, huvudstudie och sanering) och det finns inga garantier att bidrag beviljas för alla steg.

I nuläget vet vi inte om eller när området i Kråkviken kommer att saneras. Hittills har en förstudie (en översiktlig undersökning) genomförts och nästa steg är en huvudstudie (en fördjupad undersökning). Trafikverket, som har tagit på sig rollen som huvudman, sökte bidrag till en huvudstudie 2020, men fick inte detta beviljat av Naturvårdsverket. Planen är att på nytt söka bidrag för en huvudstudie nästa år. Först efter utförd huvudstudie kan det bli aktuellt med en sanering, dock under förutsättning att Trafikverket håller i projektet och söker bidrag för det samt att Naturvårdsverket beviljar bidraget. Det är en process som oftast pågår i många år.

Kontakt

Frågor kring föroreningarna:

Dalslands miljö- & energikontor
kansli@dalsland.se

Övriga frågor:

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson