Saneringsarbete på Sulfitenområdet avslutas

De blå markeringarna i kartan visar tomterna som ska saneras.

Kommunstyrelsen har beslutat att sanera sju obebyggda tomter på Sulfitenområdet, sidan Södra i Bengtsfors. Saneringsarbetet påbörjades vecka 17. Enligt tidplanen skulle saneringen skulle vara klar under vecka 25, men på grund av förseningar i projektet kommer det även att pågå under vecka 27.

Efter sanering ska tomterna säljas för bebyggelse. Flera exploatörer har visat intresse för tomterna för att kunna bygga parhus med hyresrätter.

Vi ber om tålamod och försiktighet i trafiken under saneringsarbetet

Grön markering visar tomter som ska saneras, de tomter med blå punktmarkering är först ut i saneringsarbetet (Strandpiparen 12 och 13). Orange markering visar infarter till området och röd markering visar arbetsfordonens körsträckor för att lasta och lossa jordmassor.

Saneringsarbetet kommer att medföra ökad trafik i området. Lastbilar ska hämta uppgrävda massor och lämna av material för återfyllnad. För att underlätta för arbetsfordonen vill vi påminna om att det inte är tillåtet att parkera fordon eller placera andra objekt på gatorna i området som hindrar framkomligheten. Skyltar kommer att vara utplacerade för att arbetstrafiken samt trafiken för boende i området ska fungera smidigt.

De tomter där grävarbete pågår kommer att vara inhägnade med stängsel för att garantera säkerheten för såväl personal som boende i området.

Bidrag möjliggjorde sanering

Möjligheten att sanera tomterna uppstod genom ett bidrag från Länsstyrelsen på 8,2 miljoner kronor. Saneringens totala kostnad beräknas till 9,1 miljoner kronor vilket innebär att vi själva står för 900 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade i september 2019, att acceptera villkoren för bidraget och genomföra projektet. I december 2019 tog man ställning till fortsättning av projektet och därmed startade genomförandefasen. Enligt kommunstyrelsens beslut skulle saneringen genomföras på kortast möjliga tid för att minska störningarna för boende i området.

Sanering - ett krav för bebyggelse

Föroreningshalterna i jorden (främst bly och andra metaller) är låga till måttliga och medför mycket liten risk för att bo och leva på platsen, men nuvarande lagstiftning kräver en sanering innan tomterna kan tas i bruk. Syftet med saneringen är att öka bostadsbyggandet genom långsiktig och hållbar utveckling av området och Bengtsfors tätort i stort.

Områdets historia

Fabriken Bengtsfors Sulfit AB som uppfördes i början av 1900-talet var belägen vid Bengtsfors köping vid sjön Lelångens sydspets där nuvarande Sulfitenområdet ligger. Bolagets ändamål var att driva fabriksrörelse och idka handel. Mellan åren 1916 och 1919 byggdes en spritfabrik och 1919 tillverkades blekt sulfitmassa avsedd för förädling till konstsilke. I fabriken producerades 5 000 ton oblekt sulfit massa per år. Cirka 120 personer arbetade på fabriken. Efter en konkurs 1915 köptes bolaget av ett konsortium där Ekman & Co ingick. 1964 avvecklades rörelsen. (Källa riksarkivet)

Resterna av Bengtsfors sulfit revs på 1970-talet och det nuvarande bostadsområdet byggdes under 1980- och 1990-talen på platsen där Bengtsfors Sulfit AB legat.

Kontakt

Jennifer Kenne
Mark- och exploateringsingenjör
0531-52 61 26
jennifer.kenne@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson