Stor osäkerhet kring budget 2021

Foto: Niklas Eriksson

Hanteringen av coronapandemin har medfört markant ökade kostnader för Bengtsfors kommun likt övriga kommuner i Sverige. Kostnadsökningarna har skett inom många av kommunens verksamheter men det råder en osäkerhet om hur stora de är. Det finns samtidigt en osäkerhet kring vilken kompensation vi kommer att få från staten för våra ökade kostnader.

I utgångsläget för budget 2021 som togs fram av kommunens tjänstepersoner i augusti fanns ett besparingskrav
på cirka 30 miljoner kronor. Minskade statsbidrag och ökade behov inom lagstadgade verksamheter vilket medför avsevärt högre kostnader var några av förutsättningarna för budgetarbetet. Med de tillskott som regeringen nyligen presenterade i sin budgetproposition kvarstår ett besparingskrav på 14 miljoner kronor för att uppnå nivån för god ekonomisk hushållning.

På lite längre sikt kvarstår, oavsett pandemin, Bengtsfors och många andra små kommuners utmaning att över tid finansiera välfärden. Flera av de, i sammanhanget, stora bidragen som presenterades i samband med budgetpropositionen är endast ettåriga eller fasas ut under två till tre år. Det innebär att den trend som vi sett ett antal år med en ökande andel äldre invånare och en minskande befolkning i arbetsför ålder (20-64 år) måste hanteras. Redan idag visar den så kallade försörjningskvoten att varje person i Bengtsfors kommun som arbetar måste försörja ytterligare en person.

Försörjningskvot 1980-2028 i Bengtsfors kommun och Sverige.

Försörjningskvot 1980-2028 i Bengtsfors kommun och Sverige.

Den röda prickade linjen i diagrammet visar utvecklingen av försörjningskvoten i Bengtsfors kommun mellan 1980 och 2028. Den grå linjen visar utvecklingen för hela landet. För år 2020 kan man se att Bengtsfors kommun ligger på kvoten 1,0 vilket innebär att det krävs en arbetande person mellan 20 och 64 år för att försörja ytterligare en person. För hela landet är kvoten strax under 0,8 för 2020.

Budgetbeslut dröjer

Enligt ordinarie ekonomiprocess skulle beslut om kommunens budget för år 2021 med utblick 2022-2024 tas den 2 november. Mot bakgrund av det svåra ekonomiska läget och de många osäkerheter kring coronapandemin är budgetbeslutet framflyttat till den 30 november. För närvarande pågår budgetberedningens arbete med att ta fram alternativa budgetförslag baserade på det förslag som överlämnades till politikerna i augusti. Budgetberedningen består av kommunstyrelsens allmänna utskott, ordföranden i övriga tre utskott samt gruppledare för övriga partier.

Det är kommunfullmäktige som slutligen beslutar om budgeten för Bengtsfors kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström