Varför skiljer sig skolresultaten åt mellan pojkar och flickor? Skolpersonal tog del av forskning

Illustration: Sofia Magnusson

Alla lärare och elevhälsans personal i Bengtsfors kommun, från förskoleklassen till och med gymnasieskolan och vuxenutbildningen, har haft en föreläsning med Borås-forskaren Fredrik Zimmerman. Han har i sin forskning undersökt vad det är som gör att det går sämre för pojkar än för flickor i skolan. Det i sin tur minskar chanserna till att läsa vidare eller få arbete.

Det Zimmermans forskning har visat är att skolan behöver ha tydliga steg för lärandet som hjälper elever att se sin egen utveckling, att lärandet går framåt. Då blir skolan begriplig för dem som har det svårast.

Det kräver att vuxna och elever har bra relationer, så att lärarna vet hur varje elev lär sig bäst. Att utveckla sin språkliga förmåga och få hjälp så tidigt som möjligt är också sådant som har visat sig vara viktigt för att pojkar ska lyckas bättre, säger Heli Kittilä, rektor och skolutvecklare.

Fredrik Zimmerman är fil. dr. i barn och ungdomsvetenskap och är lektor vid sektionen för förskollärar- och lärarutbildning på Högskolan i Borås. Han forskar om könsnormer och har de senaste åren haft ett fokus på normer kring maskulinitet och dess relation till elevers vardag och prestationer i skolan.

Föreläsningen genomfördes på grund av pandemirestriktionerna digitalt och lyssnade gjorde även politikerna i Bengtsfors kommuns utbildningsutskott.

På de flesta skolor presterar pojkar som grupp sämre än flickor. Fler pojkar än flickor går ut grundskolan utan ett fullständigt betyg. Frågan är vad man på skolnivå kan göra för att ändra på det. Under utbildningen presenterade Fredrik Zimmerman olika orsaker till de sämre prestationerna. Han ger förslag och resonerar kring fruktbara strategier och handlingar som förbättrar prestationerna – och som gynnar både flickor och pojkar. Föreläsningen har ett fokus på hur olika normer och ideal skapas bland pojkar och hur det påverkar deras studier och resultat. I föreläsningen presenteras även andra perspektiv, exempelvis biologins påverkan på pojkars studier

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson