Förändringar inom grundskolan genomförs

Franserudsskolan, Ekhagsskolan och Bäckeskolan kommer att ha sammanhållen skolgång upp till och med mellanstadiet.

Kommunfullmäktige beslutade 2020 om att kommunens grundskolor ska ha sammanhållet låg- och mellanstadium på tre enheter och enbart högstadium på Bengtsgården. Det innebär att eleverna på mellanstadiet i framtiden ska gå hela mellanstadietiden på Franserudsskolan, Bäckeskolan respektive Ekhagsskolan. Vid beslutet fick förvaltningen uppdraget att ta fram en genomförandeplan inklusive konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkningar.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att ombyggnation ska göras på Bäckeskolan och Ekhagsskolan inför läsåret 2022/2023. För Franserudsskolan ska ett helhetsförslag inklusive kök och matsal samt undervisningslokaler tas fram och därefter behandlas politiskt. Det innebär att anpassningen på Franserudsskolan kommer bli klar senare än de övriga två skolorna.

Under vårvintern 2021 presenterade förvaltningen sitt förslag till genomförande. Då startades också en förprojektering för de lokalåtgärder som förändringen kräver. För det användes företaget SWECO, som lämnade sin första delrapport under våren 2021. Utifrån rapporten har politiska diskussioner förts. SWECO har därefter fått ett fördjupat uppdrag som också innebar att titta på anpassningar av kök samt ta fram kostnadsberäkningar. SWECOS slutrapport ligger till grund för det beslut som nu fattats och som innebär anpassningar till naturorienterande ämnen och en utökad investeringsbudget för år 2022 med 4,9 miljoner kronor för lokalåtgärder på Bäckeskolan och Ekhagsskolan.

Lokalåtgärder på Bäckeskolan och Ekhagsskolan

Det fungerar att nyttja befintliga lokaler och utrymmena på Bäckeskolan och Ekhagsskolan räcker till för en sammanhållen skolgång, men skolorna måste anpassas efter dagens krav. Bland annat behövs åtgärder för att tillgodose tillgängligheten samt för att leva upp till de krav som finns i plan- och bygglagen.

Franserudsskolan

För Franserudsskolan diskuteras en långsiktig plan för att hitta lokallösningar som är optimala och inkluderande. Ett exempel på en sådan fråga är hur särskolan kan integreras på ett bättre sätt lokalmässigt. Det innebär att för Franserudsskolans kommer kommunfullmäktige så småning om att ta ställning till en helhetslösning, som förutom undervisningslokaler, också innehåller åtgärder kring kök och matsal. Lokalåtgärderna på Franserudsskolan är mer omfattande än på de övriga två skolorna. Det innebär att under läsåret 2022/2023 kommer de elever som nu går i årskurs fem att gå i särskilda lokaler som är avgränsade för dem vid Bengtsgårdens högstadieskola. De berörda eleverna kommer att organisatoriskt tillhöra Franserudsskolan.

Beslutet kring Franserud kommer nu att behandlas politiskt och preliminärt beslutas av kommunfullmäktige i början av nästa år.

Varför ändras grundskoleorganisationen

Sedan beslutet togs om att flytta årskurs sex till Bengtsgården, har både skollagen och läroplanen ändrats. Det gör att de avsikter som fanns vid det förra beslutet inte längre är aktuella. Nu prioriteras vikten av en sammanhållen skolgång för hela mellanstadietiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson