Sociala områdets kvalitetsutveckling tar stora kliv framåt

Organisationsschema över sociala området i Bengtsfors kommun. Schemat visar samtliga enheter och sektorer som finns.

Så här är sociala området organiserade i Bengtsfors kommun.

Kommunens sociala område sammanställer varje år resultat från nationella jämförelser mellan kommuner för att få en bild av verksamhetens utveckling. Enligt resultaten för 2022 har verksamheten förbättrats inom nästan samtliga områden från föregående år. De verksamheter som utmärker sig främst är Individ- och familjeomsorg samt LSS verksamhet där andelen positiva svar ökat markant.

Varje år sammanställs en serie nyckeltal från landets kommuner som som mäter kvaliteten inom det sociala området av Socialstyrelsen. Resultaten publiceras sedan i statistikdatabasen Kolada Länk till annan webbplats..

Genom Sveriges kommuner och regioners undersökningar "Öppna jämförelser" Länk till annan webbplats. är det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer. Jämförelserna görs inom fem olika kategorier: äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och socialpsykiatri.

Inom öppna jämförelser äldreomsorg svarar Bengtsfors kommun år 2022 positivt på 19 procent av faktorerna jämfört med åtta procent 2021. Förbättringar har bland annat skett genom mer systematiska arbetssätt och stärkta rutiner för agerande vid våld.

För öppna jämförelser inom kommunal hälso- och sjukvård svarar Bengtsfors kommun år 2022 positivt på 25 procent av faktorerna jämfört med 35 procent 2021. Gällande hälso och sjukvård har stora delar av faktorerena bytts ut vilket gör att resultatet inte är särskilt jämförbart med 2021.

När det gäller LSS-verksamhet svarar Bengtsfors kommun år 2022 positivt på 69 procent av faktorerna jämfört med sex procent 2021. Förbättringar har bland annat skett avseende rutiner för samverkan med andra aktörer.

För socialpsykiatri-verksamheten svarar Bengtsfors kommun år 2022 positivt på 39 procent av faktorerna jämfört med tre procent 2021. Förbättringar har bland annat skett avseende rutiner för samverkan med andra aktörer.

När det gäller Individ och familjeomsorg är jämförelserna fördelade inom olika områden. För ekonomiskt bistånd har antalet positiva svar ökat från åtta procent 2021 till 59 procent 2022. För missbruk och beroendevård har antal positiva svar ökat från 17 procent 2021 till 35 procent 2022. Social barn- och ungdomsvård har ökat antal positiva svar från 18 procent 2021 till 67 procent 2022. Förbättringarna handlar bland annat om framtagande av riktlinjer och rutiner för intern och extern samverkan.

Foto på socialchef Tanja Mattsson

Tanja Mattson. Foto: Sofia Magnusson

Det är positivt att se att våra aktiva satsningar på kvalitetsutveckling inom våra verksamheter har gett goda resultat. Genom vår samverkan inom det sociala området med Melleruds kommun, delar vi nu en övergripande ledningsorganisation och specialistkompetenser. Det har gett oss mer muskler att arbeta med kvalitetsutveckling. Vi har även satsat på att skapa en lärande kultur och delaktighet inom förvaltningen där medarbetare är med och bidrar till verksamhetens utveckling, säger Tanja Mattsson, socialchef i Bengtsfors kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson