Äldreomsorgsplan för 2023-2030 antagen

Illustration som visar ett äldre par som sitter på gräset och håller om varandra.

Illustration av Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige har antagit äldreomsorgsplan för 2023-2030. Äldreomsorgsplanen är en plan för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa ambitioner och mål. Planen ska dessutom underlätta beslut och vara ett stöd i det praktiska arbetet i förvaltningen.

Vad är en äldreomsorgsplan?

Äldreomsorgsplanen ska under perioden 2023–2030 vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten som fattas gällande äldreomsorgen men också finnas med i det dagliga arbetet. Besluten ska följa planens intentioner och konkretiseras i såväl verksamhetsplan som i budget. Äldreomsorgsplanen har också som syfte att ge invånarna i kommunen, intressegrupper och andra extra aktörer en bild av vilka mål, visioner och strategier Bengtsfors kommun har för äldreomsorgen.

Slutsatser och ställningstaganden

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste slutsatser och ställningstagande som finns i planen.

  • Antagande av äldreomsorgsplanen innebär ett ställningstagande för att ett nytt särskilt boende eventuellt behöver komma till stånd, att befintlig standard på boenden behöver uppgraderas samt att beträffande platser för somatik och demens ska inriktningen vara att de separeras.
  • Ett särskilt utredningsuppdrag behöver tillsättas och ledas av en extern konsult för att lämna förslag på var och hur ett eventuellt nytt boende kan komma till stånd samt hur arbetet med att uppgradera standard på befintliga boenden kan genomföras och till vilka kostnader. Utredningsuppdraget förväntas medföra engångskostnader om 300 000 – 600 000 kronor.
  • En satsning på förebyggande insatser behöver ske genom inrättande av tjänst som aktiveringspedagog för att hålla samman träffpunkter/seniorcentrum i kommunen, göra uppsökande hembesök samt säkra delar av anhörigstödet. Detta förväntas medföra kostnader om sammanlagt 600 tkr som behöver tillföras budget inför 2023 och framåt.
  • Fixar-tjänst behöver införas i Bengtsfors kommun och erbjudas till personer över 70 år samt personer med pågående SoL-insats eller LSS-insats oavsett ålder. Insatsen ska vara kostnadsfri, den enskilde behöver dock stå för materialkostnader. Det förväntas medföra kostnader om cirka 300 000 kronor som behöver tillföras budget inför 2023 och framåt.
  • Bengtsfors kommun ser välfärdsteknik som en viktig möjlighet att tillvarata framåt. Tjänst som digitaliseringsstrateg med uppdrag att underlätta införandet av välfärdsteknik behöver finnas. Digitaliseringsstrateg ansvarar för att ta fram en färdplan för hur digitaliserings möjligheter kan tillvaratas och hur användningen av välfärdsteknik kan utökas. Det förväntas medföra kostnader på ungefär 300 000 kronor som behöver tillföras budget inför 2023 och framåt.
  • Språktest ska införas för omvårdnadspersonal och möjlighet till kompetensutveckling i form av språkförstärkning till de medarbetare som behöver ska erbjudas för att tillvarata engagemanget hos de som vill arbeta inom vård och omsorg för att säkra kompetensförsörjningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson