Efter valet - så styrs Bengtsfors kommun

Stig Bertilsson (M), Susanne Öhrn (M), Per Eriksson (S), Britt-Inger Sandström (SD), Ulf Nelson (M), Anders Forsberg (M), Linda Höder Stenegren (C), Jenny Svensson (S), Stein Begby (S).

Ledamöter i kommunstyrelsen mandatperioden 2023-2026. Övre raden från vänster: Stig Bertilsson (M), ordförande, Susanne Öhrn (M), Per Eriksson (S), Britt-Inger Sandström (SD). Nedre raden från vänster: Ulf Nelson (M), Anders Forsberg (M), Linda Höder Stenegren (C), Jenny Svensson (S), Stein Begby (S). Foto: Niklas Eriksson

Under mandatperioden 2023-2026 har Bengtsfors kommun ett minoritetsstyre bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses vid allmänna val vart fjärde år. De styrande partierna har 15 av kommunfullmäktiges 31 platser. Kommunfullmäktige tar beslut i de viktigaste frågorna så som övergripande inriktningar, verksamhet och ekonomi. De beslutar om budget, skattesats och avgifter. De bestämmer också hur den kommunala förvaltningens organisation ska se ut och de utser ledamöter och ersättare till kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium planerar, leder och ansvarar för fullmäktiges sammanträden etc. Presidiet mandatperioden 2022-2026 består av:

Jan Leander, kommunfullmäktiges ordförande

Jan Leander (L), kommunfullmäktiges ordförande. Foto: Niklas Eriksson.

Jan-Åke Jansson

Jan-Åke Jansson (KD), kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. Foto: Niklas Eriksson.

Solveig Nettelbo

Solveig Nettelbo (S), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. Foto: Niklas Eriksson.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lyder under kommunfullmäktige och är ansvarig för kommunens operativa arbete och ekonomi. Kommunstyrelsen består av nio ledamöter (se bild överst på sidan) och nio ersättare med uppgift att samordna och leda kommunens verksamheter samt förbereda ärenden till och verkställa fullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens utskott

Till sin hjälp har kommunstyrelsen fyra utskott:

Allmänna utskottet

Bereder ärenden inom ekonomi, personal, organisation, näringsliv, styrning, strategisk planering, investeringar, infrastruktur, kollektivtrafik,detaljplanering, exploatering, fastighetsaffärer inklusive avtalsfrågor.

Sociala utskottet

Bereder ärenden inom vård, omsorg och IFO.

Utbildningsutskottet

Bereder barn-, utbildnings-, fritids- och kulturärenden.

Tekniska utskottet

Bereder ärenden inom teknisk försörjning, gator, fastigheter, parker och allmänna platser, skog, hyresavtal, kost, städ och vissa operativa frågor för räddningstjänsten.

Utskottens uppgift är att bereda ärenden för beslut i kommunstyrelsen. Utskotten består av tre ledamöter och två ersättare. Kommunstyrelsen utser ledamöter till utskotten i januari 2023. De har även ett uppföljnings- och utvecklingsansvar för respektive verksamhetsområde i förvaltningen (se nedan).

Förvaltning

Till kommunstyrelsen hör en förvaltning där medarbetarna i Bengtsfors kommun arbetar. Förvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden:

Göran Eriksson, kommunchef

Kommunlednings-kontor

Ansvarig tjänsteman:
Göran Eriksson, kommunchef

Tanja Mattsson

Vård, omsorg och IFO

Ansvarig tjänsteman:
Tanja Mattsson, socialchef

Björn Lindeberg

Barn, utbildning, fritid och kultur

Ansvarig tjänsteman:
Björn Lindeberg, utbildningschef

Göran Eriksson, kommunchef

Teknik, lokalförsörjning, intern service

Ansvarig tjänsteman:
Göran Eriksson, kommunchef

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden lyder under kommunfullmäktige och ansvarar för tillsynsärenden och myndighetsutövning för ärenden inom plan- och bygg, trafik, strandskydd, räddningstjänst, alkohol och tobak, lotteri samt färdtjänst. Myndighetsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Ledamöter i myndighetsnämnden:

Kåre Karlsson

Kåre Karlsson (C), myndighetsnämndens ordförande. Foto: Niklas Eriksson.

Peter Ramhage

Peter Ramhage (M). Foto: Niklas Eriksson.

Göran Andreasson

Göran Andreasson (S). Foto: Sofia Magnusson.

Övriga politiska organ

Under fullmäktige lyder även valberedning, valnämnd, krisledningsnämnd, tillfälliga beredningar, bolag och kommunrevisionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström