Befolkningsutveckling kräver omställning

Diagram över befolkningsutveckling mellan 1980 och 2032.

Diagrammet visar kommunens befolkningsutveckling sedan 1980 med prognos för de kommande tio åren. Kommunens invånare över 80 år är den enda åldersgrupp som kommer att vara fler om tio år än idag. Illustration: Anna Sandström.

På sikt kommer det att behövas fler platser inom äldreomsorgen samtidigt som behoven av platser inom förskola och skola minskar. Det visar prognosen för nästkommande tioårsperiod.

Antal invånare som är 80 år och äldre är den enda åldersgrupp som kommer att vara fler om tio år jämfört med idag.

För befolkningsgruppen 20-64 år visar prognosen en minskning på femton procent under samma period. I den åldersgruppen finns de flesta yrkesverksamma som, genom att betala skatt, genererar huvuddelen av kommunens intäkter. Framtidens ökande behov inom äldreomsorgen blir därför en stor utmaning, både finansierings- och bemanningsmässigt, när antal invånare i den gruppen minskar.

En annan effekt är att färre barn föds vilket minskar det totala invånarantalet.

Utmaningar för att klara välfärden

För att klara välfärdsuppdraget på sikt behöver vi skapa goda förutsättningar för boende, livsmiljöer och näringsliv. Det är ett måste för kommunens överlevnad och för att bryta den negativa befolkningstrenden.
Några av de strategiska utvecklingsfrågor kommunen behöver jobba med är:

  • Att skapa förutsättningar för inflyttning genom attraktivitetsskapande åtgärder som exempelvis attraktiva boendemiljöer.
  • Ett väl utvecklat samarbete och dialog med näringslivet.
  • En väl fungerande infrastruktur.
  • En god kvalitet på de kommunala tjänsterna och servicen och en bredd i utbudet.
  • En budget i balans och en god ekonomisk hushållning.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström