Vad vi vet om förhållandena vid Bengtsforshus

Med anledning av att många rykten florerar och rena felaktigheter uppstår kring utredningarna av förhållandena i det kommunala bolaget Bengtsforshus AB, redovisar vi här dels händelseförloppet och dels vilka kopplingar det som hänt har till olika lagstiftning och inte minst till kommunens egna styrdokument. Vi vill ge en bild av vad som hänt och vad som kan komma att ske framgent.

Sammanfattning av vad som hänt - kronologiskt

Tidslinje från juli 2022 till 6 februari 2023

Tidpunkt

Det här hände

Juli 2022

Synpunkt inkommer om att kränkande särbehandling och diskriminering samt ekonomiska oegentligheter förekommer i Bengtsforshus

Hösten 2022

Utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing genomförs av Kent Vasell

November 2022

Bengtsforshus AB:s styrelse tar del av Kent Vasells utredning

December 2022-januari 2023

Beslut tas om att utreda eventuella ekonomiska oegentligheter i bolaget. Erik Hietala tas in för att för att göra granskningen

20 januari/24 januari

Bengtsforshus styrelse vill (20 januari) hänskjuta hanteringen till kommunstyrelsens allmänna utskott. Kommunstyrelsens allmänna utskott konstaterade (24 januari) att det åligger styrelse och VD i bolaget att hantera frågan.

31 januari 2023

Kommunstyrelsen föreslår bland annat att kommunfullmäktige entledigar bolagsstyrelsen i Bengtsforshus AB.

6 februari 2023

Ärendet om bolagstyrelsen bordlades i kommunfullmäktige.

6 mars 2023

Bengtsforshus styrelse tar beslut om köp av tjänst som tillförordnad VD.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå kommunstyrelsens förslag om att entlediga bolagsstyrelsen.

För att läsa mer om varje händelse gå in i plusboxarna nedan. För att öppna en box du vill läsa klicka på plusset i högerkanten.

Under juli 2022 fick Bengtsforshus AB:s ordförande (Ulf Nelson) samt kommunstyrelsens ordförande (Stig Bertilsson) ett brev skickat till sig. Det innehöll synpunkter om att kränkande särbehandling och diskriminering samt ekonomiska oegentligheter förekom i Bengtsforshus AB.

Kommunstyrelsens allmänna utskott samt personalchef och kommundirektör fick information om det inkomna materialet.

Under hösten 2022 tas Kent Vasell in för att utreda de påstådda kränkningarna i bolaget. Kent Vasells utredning är klar i mitten av november och alla inblandade får ta del av utredningen.

Bengtsforshus AB:s styrelse tar del av Kent Vasells utredning i november, men tar inget beslut i frågan utan tar bara del av informationen. Ytterligare utredning ska göras innan beslut fattas i frågan.

Kent Vasell rekommenderar i slutsatserna av utredningen att:

 1. VD Pär Nilsson bör avskedas på grund av kränkande särbehandling och mobbing av medarbetare.
 2. Fastighetschef Fredrik Johansson bör avskedas på grund av kränkande särbehandling och mobbing av medarbetare.
 3. Fortsatt personligt stöd bör ges till den aktuella medarbetaren i form av externt samtalsstöd från företagshälsovården, till dess att hens hälsa är helt återställd.
 4. Var och en av medarbetarna i Bengtsforshus bör erbjudas externt samtalsstöd.
 5. En medarbetarenkät bör genomföras, resultatet bör vara vägledande för vilka åtgärder som bör genomföras i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 6. Översyn av rutiner för kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing bör genomföras.
 7. Översyn av rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet av beslutade insatser bör ske kvartalsvis under 2023.

Här finns Kent Vasells utredning. , 371.7 kB. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2023-01-31 beslutat att samtliga utredningar avseende kränkningar och eventuella oegentligheter i Bengtsforshus AB ska offentliggöras. Det som är dolt genom maskering i Kent Vasells utredning är namnet på den anställde som utsatts för kränkande särbehandling, dessa personuppgifter omfattas av sekretess även om själva handlingen är offentlig. Cheferna som namngetts omfattas inte av sekretess på samma sätt då det i uppdraget som chef ingår att ha ett arbetsgivaransvar och hävda kommunkoncernens intressen som arbetsgivare.

Bengtsforshus ABs styrelseordförande, i dialog med kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, beslutar att utreda eventuella ekonomiska oegentligheter i bolaget. Erik Hietala tas in för att ansvara för granskningen. Granskning har i huvudsak skett för åren 2020 till 2022.

Till sin hjälp har Erik Hietala haft In-Anna Knutsdotter som går igenom bokföringen i bolaget. Granskning av fakturor och bokföring har skett direkt i det webbaserade systemet X-ledger. För att kunna genomföra granskningen fick In-Anna Knutsdotter inloggning i systemet som möjliggjorde att hon kunde få insyn genom så kallat titt-behörighet. Inloggningen godkänns av kommundirektören och utförs av kommunens ekonomichef på uppdrag.

Samtidigt har en e-postgenomsökning skett kring Bengtsforshus AB:s VD:s korrespondens avseende privat engagemang inom hästsporten. Även e-postgenomsökningen har auktoriserats av kommundirektören.

Erik Hietalas utredning baseras dels på handlingar och verifikat från de ovan nämnda systemen samt genom intervjuer med personal och styrelse. Utredningen färdigställs och läggs fram för styrelsen. Här finns Erik Hietalas utredning. , 3.2 MB.

Bengtsforshus styrelse beslutade 2023-01-20 § 1 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens allmänna utskott att för att inleda arbetsrättsliga förhandlingar. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade i sin tur att avvisa styrelsen i Bengtsforshus AB:s begäran då det åligger styrelse och VD i bolaget att hantera frågan.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade samtidigt att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt styrelsen i Bengtsforshus AB att snarast kalla till extra bolagsstämma i bolaget.

Bengtsforshus AB tog vid styrelsemöte måndag 30 januari beslut om att inleda arbetsrättsliga förhandlingar med VD och ge styrelseordföranden fullmakt att genomföra förhandlingarna i samverkan med kommunens personalenhet.

Kommunstyrelsen beslutade vid ett extra sammanträde 2023-01-31 §43 att föreslå att:

 • Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt styrelsen i Bengtsforshus AB att kalla till extra bolagsstämma i bolaget snarast.
 • Kommunfullmäktige beslutar att entlediga nuvarande styrelse i Bengtsforshus AB.
 • Kommunstyrelsen beslutar att en oberoende utredning av förhållandena vid Bengtsforshus AB ska tillsättas. Beställare är kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.
 • Kommunstyrelsen uppmanar bolagets ordförande att ta stöd av kommunens personalchef vid förhandlingar med bolagets vd om arbetsrättsliga åtgärder.
 • Kommunstyrelsen beslutar att samtliga utredningar avseende kränkningar och eventuella oegentligheter och entledigandet av VD i Bengtsforshus AB ska offentliggöras.

Efter långa diskussioner beslutar kommunfullmäktige att bordlägga frågan om Bengtsforshus AB:s styrelse. Sändningen från kommunfulllmäktiges möte 6 februari. Välj ärende nummer 9 "Uppsiktsplikt Bengtsforshus AB" för att se de olika anförandena och ta del av de handlingar som kommunfullmäktige hade som underlag.

Bengtsforshus styrelse beslutade om tillsättande av tillförordnad VD

Upphandling av köp av tjänst som tillförordnad VD har gjorts och anbud har inkommit från 4 av de 5 tillfrågade företagen. Styrelsen beslutar teckna avtal med Norem AB om tillförordnad VD Pernilla Hallin.

Bengtsforshus styrelse beslutade också om tillsättande av projektledare
Det finns behov av köp av tjänst som projektledare och ramavtal på detta finns sedan tidigare. Styrelsen beslutar teckna avtal med Norem AB om projektledare Pontus Hedén.

Kommunfullmäktige beslutade om att avslå kommunstyrelsens förslag om att entlediga nuvarande styrelse i Bengtsforshus AB. Det skedde efter att Stig Bertilsson (M) yrkat på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Digital sändning från sammanträdet finns att titta på här. 
Där finns bland annat diskussionen kring ärendet samt Stig Bertilsson yrkande. Ärendet har punkt 7 på dagordningen.

Vad händer nu?

De arbetsrättsliga förhandlingarna med VD Pär Nilsson fortsätter. Förhandlingarna genomförs av bolagsstyrelsens ordförande och till stöd finns kommunens personalchef vid behov.

Kommunstyrelsen beslutade 31 januari att en oberoende utredning av förhållandena vid Bengtsforshus AB ska tillsättas. En sådan utredning kommer snarast att genomföras.

Lagstiftning, ägarstyrning och aktuella styrdokument

Kommunens bolag svarar för en omfattande och viktig verksamhet. Bolagen är underställda kommunfullmäktige och styrs av ägaren genom olika dokument och beslut. Samtidigt regleras bolagens agerande av regelverk som gäller för aktiebolag.

Bengtsforshus AB är ett kommunalt ägt bolag. Bengtsforshus, liksom de övriga av kommunens bolag, är:

I plusboxarna nedanför kan du läsa mer om hur ägarstyrningen fungerar, vilka styrdokument som gäller och vilka föreskrifter och annan lagstiftning som är aktuell här.

Företagen bestämmer om sig själva, men kommunen som ägare ska genom olika instrument styra och kontrollera. Främst sköts den så kallade uppsiktsplikten av kommunstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges uppgift är att:

 • fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen (motsvarande)
 • utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor
 • se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas
 • se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Ägarens styrdokument är främst bolagsordning , 69.9 kB. och ägardirektiv  , 60.9 kB.samt företagspolicy , 76.4 kB..

Sveriges kommuner och regioner konstaterar att den verksamhet som drivs i bolagsform innehållsmässigt samordnas med kommunens eller landstingets övriga ambitioner att ge medborgarna en god livssituation.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta organ. Bolagsstämman kan genomföras antingen i form av ett sammanträde eller i form av en stämma per capsulam (”skrivbordsstämma”) genom att ett protokoll upprättas och skrivs under av någon som har rätt att företräda aktieägaren. På bolagsstämman kan aktieägaren (i Bengtsforshus fall kommunfullmäktige i Bengtsfors) utöva sina rättigheter att besluta i bolagets angelägenheter. De beslut som bolagsstämman fattar ska verkställas av bolagsstyrelsen om de inte strider mot aktiebolagslagen, bolagsordningen, huvuddragen i reglerna om bolagsorganens funktioner eller bolagets intresse.

I Bengtsfors kommun brukar kommunfullmäktiges ordförande vara stämmombud och framföra ägarens ståndpunkter vad gäller exempelvis tillsättandet av styrelse i bolaget eller andra principiella frågor.

Policys, handlingplaner, föreskrifter, reglementen och planer är exempel på styrdokument som ligger till grund för mycket av det kommunala arbetet och utvecklingen inom samhällsplanering. De innehåller riktlinjer för hur olika verksamheter ska fungera och finns inom många olika områden.

Utöver lagstiftningen har kommunerna utrymme att utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska bedrivas. Det är nästan alltid kommunfullmäktige som beslutar om nya styrdokument.

Kommunens bolag omfattas av de styrdokument som gäller för Bengtsfors kommun. Här har vi lyft fram några av styrdokumenten som har koppling till det som hänt.

Som grund finns också kommunens värdegrund som slår fast vilket förhållningssätt du som medarbetare ska ha till brukare/medborgare och varandra samt till de uppgifter som ingår i arbetet.

Företagspolicy för Bengtsfors kommun

Företagspolicyns syfte är att vara ett dokument som tillsammans med övriga styrdokument tydliggör på vilket sätt de kommunala bolagen ska samverka med varandra och med kommunen i dess egenskap som ägare. Företagspolicy för Bengtsfors kommun. , 76.4 kB.

Medarbetarpolicy

Som medarbetare har du att förhålla dig till "Medarbetarpolicy för Bengtsfors kommunkoncern". Medarbetarpolicyn riktar sig till alla medarbetare i Bengtsfors kommun inklusive de kommunala bolagen. Syftet är att tydliggöra uppdraget som anställd i kommunen genom att beskriva värderingar, förhållningssätt och förväntningar. Medarbetarpolicy för Bengtsfors kommun. , 30.7 kB.

Riktlinjer för medarbetare

Det finns också riktlinjer för medarbetare som kompletterar medarbetarpolicyn. Riktlinjerna visar det regelverk som gäller för alla medarbetare som är anställda i Bengtsfors kommunkoncern. Medarbetare är ansvariga för att känna till och följa riktlinjerna. Förvaltnings-, områdes- och enhetschefer samt VD ansvarar för att medarbetare har kännedom om innehållet i riktlinjerna och att det finns rutiner för att klarlägga att riktlinjerna följs.  Riktlinjer för medarbetare i Bengtsfors kommun. , 333.8 kB.

Chefspolicy

Chefspolicyn riktar sig till chefer i Bengtsfors kommun och syftar till att stödja, stimulera och tydliggöra ett väl utvecklat ledarskap i kommunen.

Att vara chef i Bengtsfors kommun innebär en formell befattning enligt följande:

 • Du har som chef ett arbetsgivaransvar och ska hävda kommunens intressen som
  arbetsgivare.
 • Du ska ansvara för ditt verksamhetsområde utifrån de styrdokument, ramar och
  riktlinjer som politikerna beslutat om.
 • Du ska vara medveten om kommunens värderingar och din roll som tjänsteman i en
  politiskt styrd organisation. Du ska vara lojal mot de beslut som fattas.

Bengtsfors kommuns chefspolicy , 88.5 kB.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har arbetsgivaren ansvaret för att kränkande särbehandling förebyggs. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns mer information om ansvar och deras föreskrifter. Länk till annan webbplats.

En ny visselblåsarlag började gälla den 17 december 2021. Länk till annan webbplats. Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet. En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier.

Det har också kommit en ny lag - lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden - som ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare. Förslaget innebär att EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade visselblåsardirektivet, genomförs i den svenska lagstiftningen.

Den nya lagen ersätter den tidigare visselblåsarlagen. Bland annat kommer fler personer att omfattas av skyddet för visselblåsare än vad som gäller idag. Det ska bli tydligare hur man går till väga för att visselblåsa och identiteten på den som slår larm om missförhållanden ska hållas hemlig.

Under sommaren 2022 startade Bengtsfors kommun sin visselblåsarfunktion där du kan larma om missförhållanden. En visselblåsarfunktion är viktig för att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden.

När Bengtsfors kommun startade sin visselblåsarfunktion erbjöds Bengtsforshus AB att vara med i tjänsten, men valde att ställa sig utanför. Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion. Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Det gör att Bengtsforshus AB inte enligt lagkravet måste ha en egen visselblåsarfunktion, men omfattas likväl av lagstiftningen.

Ärendet som inkom i juli 2022 om kränkande särbehandling och diskriminering samt ekonomiska oegentligheter i Bengtsforshus AB, har dock behandlats på liknande sätt som om det hade kommit in som ett visselblåsarärende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson