Ny organisation inom individ- och familjeomsorgen i Melleruds och Bengtsfors kommuner

organisationsschema som visar nuvarande och ny organisation för IFO i Mellerud och Bengtsfors kommuner

Organisationsschema som visar nuvarande och ny organisation för individ- och familjeomsorgen i Mellerud och Bengtsfors kommuner.

Från och med 1 mars träder en ny organisationsförändring i kraft för individ- och familjeomsorgen (IFO) i både Melleruds och Bengtsfors kommuner. Förändringen innebär att det blir tre samlokaliserade enheter med tre enhetschefer. Enhetscheferna kommer att dela sina uppdrag mellan de två kommunerna.

Foto på Tanja Mattsson

Tanja Mattsson Foto: Sofia Magnusson

Den här förändringen är en satsning vi gör för att rusta oss inför framtiden och möta kommande förändringar i lagstiftning och nya behov hos de som behöver stöd och insatser från socialtjänsten. Vår myndighetsutövning är ingången till i princip samtliga insatser vi har inom socialförvaltningen och det är jätteviktigt att den präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Den nya organisationen ger ökade möjligheter till det, säger Tanja Mattsson, socialchef Bengtsfors och Melleruds kommun.

Carina Holmqvist, foto: Christina Mattelin

Vi har arbetat med att ta fram den här organisations-förändringen under en väldigt lång tid i dialog med de fackliga organisationerna och medarbetare, för att skapa förutsättningar för en rättssäker socialtjänst med en hållbar bemanning. De avgränsade uppdragen i enheterna skapar för-utsättningar för en hanterbar arbetsbelastning vilket bidrar till en gynnsammare arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Carina Holmqvist, verksamhetschef IFO Bengtsfors och Melleruds kommun.

Omvärldens utmaningar är många inom socialtjänsten vilket kräver en alltmer specialiserad kompetens för att insatser och komplexa utredningar ska kunna genomföras. Men det är svårt för mindre kommuner att själva ha tillgång till alla specialistkompetenser som behövs. Det är något som också har varit en stor utmaning för både Melleruds och Bengtsfors kommuner.

Genom att samlokalisera enheterna inom IFO i Mellerud och Bengtsfors skapar vi möjligheter för våra medarbetare att specialisera sig inom olika områden vilket höjer kvaliteten i verksamheten. Genom den befintliga samverkan som vi har idag inom det sociala området i Mellerud och Bengtsfors, blir vi också mindre sårbara och kan täcka upp vid arbetstoppar och semestertider, säger Carina Holmqvist.

Kontakt

Carina Holmqvist
Verksamhetschef
0530-181 19
carina.holmqvist@bengtsfors.se

Tanja Mattsson
Socialchef
0530-181 49
tanja.mattsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson