Granskning av äldreomsorgen kräver redovisning av åtgärder

Skärmklipp som visar en del av IVOs beslut som skickats till Bengtsfors kommun

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör för närvarande inspektioner i alla Sveriges kommuner som bedriver särskilda boenden för äldre, SÄBO, i kommunal regi. Det rör 283 av Sveriges 290 kommuner.

De har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från särskilda boenden samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal. Granskningen för Bengtsfors kommun är genomförd och beslutet från IVO har kommit. Nu ska en redovisning av åtgärder lämnas till IVO senast under maj 2023.

Det här är en granskning IVO gjort i de flesta kommuner i landet. De fokuserar på särskilda boenden för äldre i sviterna av pandemin och de brister som uppdagats i samband med den. Vi är medvetna om och jobbar systematiskt med att komma till rätta med de brister som pekas ut. Vi kommer att återkomma med svar till IVO om bristerna under våren, säger Tanja Mattsson, socialchef.

IVOs beslut

Här finns hela IVOs beslut att ta del av. , 190.9 kB.

IVO konstaterar följande brister i Bengtsfors kommun:

  • den personal som gör medicinska bedömningar behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
  • dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det saknas tillräcklig kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.
  • läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.
  • vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk .

IVO begär med stöd av 7 kap. 20 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att kommunen redovisar:

  • de förbättringsåtgärder som pågår, vidtagits eller planeras inom dessa områden för att komma till rätta med de brister som IVO konstaterat,
  • uppgifter om när åtgärderna genomförts eller kommer att genomföras,
  • vem som ansvarar för förbättringsarbetet,
  • samt hur och när effekten av planerade, pågående och vidtagna åtgärder kommer att följas upp.

Redovisningen ska ha kommit in till IVO senast den 16 maj 2023.

Vilka kommuner berörs inte?

Det är sju kommuner som inte omfattas av denna tillsyn, och det beror på att de inte bedriver särskilda boenden (SÄBO) i kommunal regi. Det är Österåker, Sollentuna, Norrtälje, Staffanstorp, Vellinge, Höganäs och Årjäng.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson