Frånvaro och ledighet

Vid frånvaro ska du som vårdnadshavare meddela skolan, senast klockan 8.00 den dag frånvaron gäller. Du kan anmäla frånvaro via Skola24-appen eller genom att skicka sms till skolans expedition på telefonnummer 0709-37 72 24. Om du använder sms för att meddela frånvaro; uppge elevens namn och klass samt vem du som sms:ar är. Skriv gärna sms varje frånvarodag eller ange hur många dagar eleven kommer att vara frånvarande vid första sms:et.

Bild

Sjukanmälan: 0531-52 62 55

Bild

Skola24 - frånvaro

Ledighet

Om du behöver ledigt från skolan för enskilda angelägenheter får din klassföreståndare bevilja ledighet 1-2 dagar per läsår. Rektor kan bevilja längre ledighet. Du som elev ansvarar för att missad undervisning tas igen.

Ansökan om ledighet

Ledighet ska ansökas i god tid på vår blankett.

Blankett för ledighetsansökan , 56.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ogiltig frånvaro

Vid ogiltig eller ej anmäld frånvaro kontaktar respektive klassföreståndare dig som vårdnadshavare samma dag - oavsett om det rör sig om heldag eller enstaka lektioner. Du blir också kontaktad:

  • Om frånvaron uppgår till fem tillfällen per termin (sammanhängande eller enstaka dagar/lektioner).
  • Vid tre dagars sammanhängande frånvaro.

Vid upprepad frånvaro tar vi även kontakt med skolsköterskan.

Vid sjätte frånvarotillfället kallas både elev och du som vårdnadshavare till skolan inom en vecka. Vi kartlägger hur eleven trivs i skolan, hur skolarbetet fungerar, kamratrelationer, eventuell sjukdom, mat- och sömnvanor. Kartläggningen används som underlag vid bedömning om åtgärdsprogram ska utarbetas.

Vid fortsatt frånvaro och/eller att arbetet enligt åtgärdsprogram inte fungerar är det rektorns ansvar att se till att ärendet går vidare till skolans lokala elevhälsa. I den lokala elevhälsan utarbetas en handlingsplan för hur situationen kring elevens frånvaro ska hanteras. Samverkansmöte mellan skola och hem hålls inom två veckor. Uppföljningsmöte hålls inom två till fyra veckor.

Vid fortsatt frånvaro trots åtgärder från skolan kallar skolan till ett möte där socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) och/eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) deltar tillsammans med elev och vårdnadshavare.

Om samtycke från vårdnadshavare inte ges gör skolan en skriftlig orosanmälan till IFO.

Frånvarorapportering

Frånvaro rapporteras digitalt av skolans personal i Skola24, där även du som vårdnadshavare kan få ett konto för att ta del av ditt barns frånvaro, samt göra sjukanmälning. Kontakta ditt barns klassföreståndare för att få ett konto.

Anmäl även frånvaro till...

Björkåsens kök om ditt barn har specialkost.

Ditt barns fritidsavdelning om ditt barn går på fritids.

Skolskjutsentreprenören om ditt barn åker skolskjuts (för att undvika förseningar).

Kontakta oss

Björkåsens kök
0531-52 65 86
kok.bjorkasen@bengtsfors.se

Vy Buss AB
Skolentreprenör

Taxi Dalsland
0530-600 32
0706-22 06 00
info@taxidalsland.se

Gustavsfors Persontransport
0531-201 87, 0709-76 60 41

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Anna Sandström