Frånvaro och ledighet

Sjukdom

Anmäl att ditt barn är sjukt i vår digitala tjänst Skola24 senast klockan 7.30 den dag frånvaron gäller.

Skolplikt

Alla elever i grundskolan har skolplikt. Det innebär att de ska vara i skolan 178 dagar per läsår. För att eleverna ska nå målen i skolan är det viktigt med hög närvaro.

Ledighet

Vi vill att ni planerar eventuella ledigheter till andra dagar än de 178 dagar som skolan har verksamhet. Skulle ni ändå behöva ta ledigt gäller följande enligt skollagen:

”En elev i grundskola får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än 10 dagar”

Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. 

Om en elev behöver ledigt från skolan får klasslärare/mentor bevilja tre dagars ledighet per läsår. Vid behov av ytterligare ledighet kan det beviljas med upp till tre dagar per tillfälle och max tio dagar per läsår av rektor. Gäller det enskilda angelägenheter kan längre ledigheter än tre dagar per tillfälle beviljas. Längre ledighet än 10 dagar per läsår beviljas endast i undantagsfall om det finns synnerliga skäl.

Tänk på att...

  • I all bedömning av ledighet utgår vi ifrån närvaro samt hur eleven uppfyller kunskapsmålen.
  • Vi beviljar inga ledigheter de dagar eleverna i årskurs 3 och 6 har nationella prov.
  • Du måste ansöka om ledighet för planerade heldagsbesök hos vårdcentral, sjukhus, för tandvård eller liknande.
  • Gör din ansökan om ledighet i god tid.

Beviljad ledighet förutsätter att du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn tar ansvar för studierna under frånvarotiden. En plan för kompensation av utebliven undervisning ska upprättas i samråd med dig som vårdnadshavare. I planen ska framgå vilka uppgifter eleven ska arbeta med hemma inför, under eller efter ledigheten.

Du gör ansökan i Skola24.

Anmäl även frånvaro till...

Björkåsens kök om ditt barn har specialkost.

Ditt barns fritidsavdelning om ditt barn går på fritids.

Skolskjutsentreprenören om ditt barn åker skolskjuts (för att undvika förseningar).

Om elev inte kommer till skolan

Om en elev inte kommer till skolan och vi inte har tagit emot någon sjukanmälan eller annan anmälan om frånvaro ringer vi dig som vårdnadshavare för att informera/kontrollera varför eleven inte kommit till skolan.

Om vi inte får svar när vi ringer åker vi hem till elevens adress för att kontrollera och följa upp vad som hänt.

Kontakta oss

Rubinen
0531-52 62 75
0709-83 25 75
rubinen.franserud@edu.bengtsfors.se

Björkåsens kök
0531-52 65 86
kok.bjorkasen@bengtsfors.se

Safiren
0531-52 62 71
0709-37 72 71
safiren.franserud@edu.bengtsfors.se

Taxi Dalsland
0530-600 32
0706-22 06 00
info@taxidalsland.se

Briljanten
0531-52 62 72
0709-37 79 72
briljanten.franserud@edu.bengtsfors.se

Vy Buss AB
Skolentreprenör

Kristallen
0531-52 64 20
0709-37 74 01
kristallen.skapafors@edu.bengtsfors.se

Gustavsfors Persontransport
0531-201 87, 0709-76 60 41

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Anna Sandström